Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-05-06

Test av urlakning från sulfidhaltiga bergmassor

I stadsutvecklingsprojekt behöver oftast markförberedande arbeten göras vilket innebär att bergmassor genereras. Dessa massor återanvändas sedan i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt behöver även andra massor köpas in.

För landvinning och för att åstadkomma nya marina livsmiljöer i Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden kommer bergmassor återanvändas. Bergmassor kan dock naturligt innehålla sulfid som kan innebära miljöpåverkan genom urlakning. Miljöpåverkan sker när sulfidmineraler oxiderar i kontakt med luft och vatten, vilket leder till att surt lakvatten med höga metall- och svavelhalter kan tillföras recipienten. Idag baseras riskbedömningar för sulfidhaltiga bergmassor främst på urlakningsegenskaper i sura förhållanden som till exempel sjöar. Det finns ett kunskapsgap mellan risker och möjligheter att använda just sulfidhaltigt berg för byggnationer och konstruktioner i havsvatten. Riskerna för att använda sulfidhaltiga bergmassor i en neutral miljö som i Östersjön kan vara överskattade och behöver utvärderas.

Syfte och mål

Syftet med forskningsprojektet ”Återvinning av sulfidhaltigt entreprenadberg för byggnation av rev - långtidstest av lakning i akvatisk miljö” är att undersöka urlakning av hur främst järnsulfat sker i vatten och syrefri miljö. Visar studien att inga eller lite urlakning sker kan bergmassorna återanvändas.

Målet är att bidra med ny kunskap gällande möjligheten att använda sulfidförande berg för konstruktion och byggnation i vatten. Stora mängder transporter till deponi kommer minska och därmed även både klimatutsläpp och kostnader relaterade till transporterna.

Testerna ska utreda om urlakning av både obearbetat och bearbetat bergmaterial med olika halter av sulfidmineral i olika typer av vattenmiljöer såsom Mälarvatten och saltsjön. Bland annat kommer det undersökas vilka kemiska förändringar som sker i det omgivande vattnet till följd av bergets sulfidinnehåll och vilka miljörisker detta medför. Platsen för testerna är Loudden, en del av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden samt på annan plats vid Mälaren.

Under studien fylls en bassäng i Loudden med bergkross dit vatten från Östersjön pumpas in. Därefter sker fortlöpande mätningar av pH-värde och jonstyrka samt sulfidhalter och grundämnen i berget. Det kommer även utredas om exempelvis väderförhållanden kan påverka.

Resultat och erfarenheter

Undersökningar pågår och slutrapport presenteras under våren 2024.