Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-06-07

Innovationsupphandling markrening

Norra Djurgårdsstaden byggs till stora delar på ett gammalt industriområde som måste saneras inför exploatering. Marken för etapp Kolkajen är förorenad med hälso- och miljöfarliga ämnen och behöver därför markrenas. Traditionellt sett har marken schaktats och därefter har jordmassor fraktats bort för att omhändertas eller behandlas på annat håll. I Kolkajen skulle djupa saneringsschakter under grundvattenytan krävas vilket inte bara kräver stora mängder borttransporterade massor utan även stora kostnader. Därför ville staden se vilka andra metoder som skulle kunna användas för att rena massor på plats, så kallade in-situ-metoder.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom nya sätt att upphandla konsulter och entreprenörer för projektering, pilottester och kontroller kunna testa ett antal olika in-situ-tekniker och behandlingsmetoder för att sanera förorenade massor på plats. Målet är att utveckla kunskap om in-situ-metoder och tekniska hjälpmedel som kan användas för resurs- och kostnadseffektiv markrening av industrimark.

Resultat och erfarenheter

För etapp Kolkajen genomfördes det 2016-2017 en innovationsupphandling för projektering, pilottester och kontroller avseende olika typer av metoder för in-situ-sanering, blanda annat kemisk oxidation, biologisk nedbrytning och jordtvätt. Flera av metoderna uppvisade goda resultat. Detta har sedan legat till grund för den fullskaliga saneringen i Kolkajen.