Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-06-27

TangoW - Analys av synergier mellan mat, vatten och energi

En trygg livsmedelsförsörjning är en grundläggande fråga för alla städer. Stadsjordbruk och urban livsmedelsproduktion har alltid varit en del av staden. Idag sker odling i mindre skala på balkonger, pallkragar och koloniträdgårdar. Även kommersiell odling i stadsmiljö har ökat och blivit en växande del av städers livsmedelsförsörjning.

TANGO-W (Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water) är ett tillämpat forsknings- och samverkansprojekt som utforskar vilka kompetenser som behövs i omställningen till ett mer hållbart samhälle. I projektet studeras framförallt synergier i gränssnittet mellan energi, mat och vatten.

Bakgrunden är de utmaningar världens står inför på grund av klimatförändringar; behovet av klimatanpassning, samt alternativa sätt att förse urbana befolkningar med hållbara lösningar för energiförsörjning, livsmedelsproduktion och vattenanvändning.

TANGO-W är ett projekt att dra nytta av den kollektiva förmågan hos alla aktörer i ett urbant innovationsekosystem att föreställa sig, förbereda sig för, initiera och utföra transformativ förändring på sociala, organisatoriska och ekosystemnivåer. I detta ingår bland annat att ta hänsyn till och hitta integrerade lösningar, nya affärsmodeller och bygga kapacitet att vända urbana utmaningar och dilemman till nya möjligheter för hållbar stadsutveckling.

Nya former av urban odling i växthus eller andra skyddade odlingsmiljöer kan ge ett väsentligt större bidrag och öka städernas livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad. I studien ”10 % mat från staden - Effekt och möjlighetsanalys för livsmedelsproduktion i urban miljö i Stockholm” bedöms att stora ytor kan bebyggas med växthus eller andra former av inomhusodling och skulle på så sätt kunna bidra till en ansenlig mängd närodlad mat. I Norra Djurgårdsstaden finns dels möjligheter att i stadsplaneringen ta höjd för att skapa plats för odling på tak, väggar, gårdar och allmänna platser, och dels mörka ytor som källare och bergrum som kan användas för urban odling.

Syfte och mål

Syftet för Norra Djurgårdsstaden är att i en förstudie undersöka hur urban odling kan öka, genom att identifiera plats och utrymmen för både stadsbönder och fritidsodlare. Målet är att få ökad förståelse för hur stadsplaneringen ska kunna ta höjd för odling.

Resultat och erfarenheter

Projektet startade i april 2022 och inget har publicerats än. Genom en workshop i regenerativ design, påbörjades processen att skapa förståelse för hur både fastighetsmark (inklusive byggnader) och allmän platsmark ska kunna bidra till produktion av mat. I en potentialstudie som kommer genomföras i Norra Djurgårdsstaden kommer möjligheter till matproduktion, både storskalig och rekreativ, undersökas. Studien genomförs under 2024.

Vidare läsning och relaterade länkar:

Extern webbplats: Transformative capacity in energy, food and water

(Nordregio)