Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-02-13

Tango-W - Storskalig urban odling: kompetensutveckling för synergier mellan mat, vatten och energi

En trygg livsmedelsförsörjning är en grundläggande hållbarhetsfråga för alla städer. Stadsjordbruk och urban livsmedelsproduktion har alltid varit en del av staden. Idag sker odling i mindre skala på balkonger, pallkragar och koloniträdgårdar. Även kommersiell odling i stadsmiljö har ökat och blivit en växande del av städers livsmedelsförsörjning.

Nya former av urban odling i växthus eller andra skyddade odlingsmiljöer kan ge ett väsentligt större bidrag och öka städernas livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad. I studien ”10 % mat från staden - Effekt och möjlighetsanalys för livsmedelsproduktion i urban miljö i Stockholm” bedöms att stora ytor kan bebyggas med växthus eller andra former av inomhusodling och skulle på så sätt kunna bidra till en ansenlig mängd närodlad mat.

I Norra Djurgårdsstaden finns stora bergrum som fram till 2018 använts för att lagra bränslen. Utredningar har påbörjats kring hur dessa kan användas på ett produktivt sätt för staden. Framför allt ur perspektivet vilka bergrum som är lämpliga för människor att vistas i och hur de behöver saneras. 

Urban odling i stor skala (TANGO-W, Transformative Capacity in Energy, Food and Water) är ett tillämpat forskningsprojekt med syfte att bygga förändringsförmåga i gränssnittet mellan mat, energi och vatten på två olika nivåer: På lokal nivå genom olika demonstrationsprojekt och på europeisk nivå genom en gemensam lärandeprocess. I båda fallen kommer projektet att bygga på befintlig kunskap om hur transformativ kapacitet kan byggas samtidigt som fungerande lösningar (tekniska, sociala, organisatoriska, styrning etc) integreras i gränssnittet mellan livsmedel, energi och vatten. Projekt undersöker möjligheten att använda bergrum för odling i större skala.

Syfte och mål

Det övergripande syftet för att öka möjligheter för urban odling (TANGO-W) är att etablera ett antal demonstrationsprojekt och därigenom identifiera behov av att öka olika aktörers kunskap kring städers utmaningar kopplat till livsmedel, energi och vatten. Syftet för Norra Djurgårdsstaden är att i en förstudie undersöka hur urban odling kan öka, genom att identifiera plats och utrymmen för både ”stadsbönder” och fritidsodlare. 

Resultat och erfarenheter

Projektet startade i april 2022 och inget har publicerats än. En potentialstudie i Norra Djurgårdsstaden kommer att genomföras under 2023.

Vidare läsning:

Extern webbplats: Transformative capacity in energy, food and water

(Nordregio)