Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-06-27

Innovativ bygglogistik

I ett stadsutvecklingsprojekt av Norra Djurgårdsstadens storlek behöver många olika parter som byggaktörer, entreprenörer, transportörer och materialleverantörer ha god tillgänglighet och framkomlighet till byggområdet. Därtill ska byggmaterial, maskiner och byggavfall komma till och från platsen.

En utredning från 2011 visade fördelarna med att samordna och optimera logistiken i byggsektorn genom ett logistikcenter. Förutom att minska miljöpåverkan från transporter och gods, kunde även materialbrister, svinn och stölder minska. Dessutom skulle arbetsmiljön för byggarbetare bli bättre, till exempel genom ökad säkerhet. Utredningen visade också att det fanns potential för byggaktörerna att sänka sina produktionskostnader genom en välorganiserad logistik.

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ett bygglogistikcenter som samordnar och resursoptimerar logistiken i Norra Djurgårdsstaden. Målet är att koordinera och samlasta alla transporter till och från byggområdena.

Resultat och erfarenheter

Bygglogistikcentret består av fyra delar: fuktskyddat inomhuslager, väderskyddat utomhuslager, avfallsanläggning och platskontor. Utöver koordineringen av materielleveranser ingår tjänster som gemensamt skalskydd, samordnad avfallshantering, byggplatsinformation, samlastning, etappsamordning, renhållning av gator både sommar som vinter.

Den affärsmodell som valdes var att Stockholms stad äger anläggningen och att en operatör ansvarar för driften. Operatören upphandlades genom konkurrenspräglad dialog, det vill säga att upphandlingen började med en öppen förfrågan med förslag på hur anläggningen skulle drivas. Anbuden utvecklades därefter genom en dialog. Bygglogistikcentret startade 2013 och har gjort att antalet transporter på byggarbetsplatsen minskat med 30-40 %. Dessutom har arbetsmiljön blivit bättre eftersom lastning och lossning sker mer organiserat. Bygglogistikcenter rapporterar statistik till byggaktörer och leverantörer av entreprenader, vilket underlättar arbetsplatslogistik och avfallshantering. När avfallshantering samordnas för varje byggområde minskar antalet transporter både på arbetsplatsen samt till och från avfallshanteringsplatsen där samlastning sker. Det gör att avfallstransporterna har minskat med 50 % , en halvering jämfört med ett vanligt byggprojekt. De fordon som hanterar byggmaterial och avfall använder förnybara drivmedel som HVO100.

Bygglogistikcentret finansieras genom anslutningsavgift och ersättning för utförda arbeten. Intäkterna kommer från stadens egna arbeten, byggbolag och entreprenörer. Affärsmodellen ska fördela kostnader på både byggaktör och entreprenör för att skapa incitament för delaktighet och att påverka kostnader under projektets genomförande. Modellen fungerar också för att styra hanteringen av byggmaterial. Exempel: för att öka samlastningen är slingbilen kostnadsfri, men det kostar att köra in på byggområdet. 

Bygglogistikcentret kan i framtiden, tack vare lagerhanteringssystemet, bidra till systematiskt återbruk av nya byggmaterial som inte kunnat användas i byggprojekten i Norra Djurgårdsstaden. Ett utvecklingsarbete pågår.

Bygglogistikcentret utbildar sedan 2013 yrkesarbetare och tjänstepersoner om hållbarhet. År 2020 togs det fram en digital utbildningsplattform för självstudier, vilket effektiviserat och kvalitetssäkrat utbildningen. Alla på arbetsplatsen behöver ha behörighet med ID06 och utbildningen kopplas till ID06.

Under 2023 har återbruk av bygg- och installationsmaterial startat inom ramen för bygglogistikcentrets verksamhet.

Innovationer som utvecklats inom bygglogistikcentret:

Grind- och transportbokningssystem

Bygglogistikcentret använder automatiska grindar till alla byggområden. Grindarna är övervakade och endast behörig personal kan öppna dem. Det gör det möjligt att styra byggtransporterna till rätt lossningsplats vid rätt tid. Grindssystemet har även utvecklats så att det är möjligt att registrera fordonens miljöklass. Registreringsnumret kopplar mot Transportstyrelsens databas och hämtar information om fordonstyp, bränsleförbrukning och körda kilometer. Idag har projektet 25 grindar med denna funktionalitet.

Leveranscontainer för flexibla leveranstider utanför normal arbetstid 

Sedan 2021 finns det en eller två containrar för leveranser av byggmaterial till lagret utanför vanliga öppettider. Syftet är att minska antalet transporter under rusningstrafik och möjliggöra mer flexibla arbetstider för transportnäringen.

Relaterade dokument och vidare läsning:

Resultatbilaga: Godstransporter

FoU-projekt kopplade till bygglogistikcentret

(Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter)