Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Resultat & Måluppfyllnad

Hållbar stadsutveckling bygger på helhetssyn och långsiktighet i såväl planering som genomförande. Hållbarhetsmålen följs upp under hela processen - med start från påskrivet markanvisningsavtal. Resultat av uppföljningen redovisas årligen på denna sida, i en sammanfattande pdf samt resultatbilaga med detaljer kring grönytefaktor, energi, avfall, transporter, material och innemiljö.
Norra Djurgårdsstadens program för hållbar stadsutveckling (pdf).

Våra fem målområden

Levande stad fokuserar på människan genom formandet av en attraktiv och levande stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden som ger underlag för hållbara transportsätt. I Norra Djurgårdsstaden skapas flexibla och robusta lösningar som bidrar till resurshushållning och minskad klimatpåverkan för att möta framtida utmaningar. Låt naturen göra jobbet beskriver hur ekosystemen kan nyttjas för ett rikt växt- och djurliv och för människors hälsa och välmående. I Norra Djurgårdsstaden stimuleras engagemang och lärande för att skapa motivation och förankring på platsen och för att sprida kunskap och erfarenheter.

Agenda 2030

I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden drivs fem hållbarhetmål som tillsammans bidrar till alla FNs globala mål för hållbar utveckling.

Direct
Indirect
Scroll