Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-16

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, test av klimatberäkning

Demonstrationsprojekt livscykelanalysberäkningar

Miljöförvaltningen i Stockholms stad startade 2018 ett demonstrationsprojekt för livscykelanalysberäkningar. Syftet var bland annat att testa och utvärdera ett klimatberäkningsverktyg (BM1.0) som IVL Svenska miljöinstitutet utvecklat i samarbete med KTH. Verktyget beräknar klimatavtryck för byggnader i ett livscykelperspektiv. Ett flertal klimatberäkningar har genomförts av bl a kommunala bostadsbolag i Stockholm och viktiga lärdomar har dragits. Samtidigt har anvisningar för klimatberäkningar utvecklats.

Bakgrund

Bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan har under senare år allt mer uppmärksammats i Sverige. Studier har visat att bygga en energieffektiv byggnad orsakar lika stor klimatpåverkan som att värma byggnaden under 50 år. I Sverige svarade bygg- och fastighetssektorn 2018 för utsläpp av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) på cirka 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De inhemska utsläppen från sektorn motsvarar 20,6 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2018. 

För att identifiera den största källan till klimatutsläpp och potentiella minskningsåtgärder ska alla byggaktörer i Norra Djurgårdsstaden utföra klimatberäkningar för byggnader. Resultaten har hittills varit spretiga och svåra att jämföra då en enhetlig metodik saknats. 

I och med att IVL Svenska miljöinstitutet i samverkan med Stockholms stad och andra kommuner utvecklade Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) togs det fram ett branschgemensamt angreppssätt. Demonstrationsprojektet livscykelberäkningar har bidragit till att verktyget har testats och utvärderats av flera aktörer, bl a har de kommunala bostadsbolagen testat verktyget på byggnader och exploateringskontoret på anläggningar.

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att testa användbarheten av BM som verktyg för att beräkna klimatavtrycket och utvärdera klimatkrav med målsättningen att kunna ställa tydliga och verifierbara krav på LCA vid markanvisning, under projekteringsfasen samt i upphandlingsskedet för både byggnader och anläggningar. 

Resultat och erfarenheter

Projektet har bland annat resulterat i:

  • ett stort antal klimatberäkningar som underlag för anvisningar och kravställning
  • en klimatberäkningsanvisning som används som riktlinjer för verifiering 

Resultat kopplat till Norra Djurgårdsstaden:

  • tydligare kravställning och metodik för beräkning av klimatavtryck från byggnader i kommande markanvisningar i Norra Djurgårdsstaden
  • rutin för klimatberäkning av infrastruktur och anläggningar på allmän platsmark

Pågående aktiviteter

Projektet avslutades med ett slutseminarium i mars 2022.

Vidare läsning:

Extern webbplats: Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

(Svenska miljöinstitutet IVL)