Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-07-03

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

När städer växer genereras stora mängder schakt- och bergmassor. För en mer hållbar stadsutveckling behöver dessa massor hanteras på ett cirkulärt sätt där de uppgraderas och kan återanvändas så lokalt som möjligt. Bullerstörningar som hindrar tätortsnära masshantering kan dock vara en utmaning.

När bullernivåerna sänks på platser där berg krossas, förenklar det möjligheterna att ha denna typ av verksamheter och anläggningar närmare platsen där berget tas ut och där de krossade massorna behövs. Därmed kan antalet tunga transporter i staden minska. ”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” är en fortsättning av FoU-projektet "Tystare krossning" som drevs under perioden 2018-2020.

Syfte och mål

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering stärker en effektiv kedja av kravställning och ger därigenom stora möjligheter att anlägga masshanteringsplatser i tätorter. Syftet är att ta fram underlag utifrån följande:

  • Skärpt bullermodell
  • Beställarstöd kravställning
  • Bullerövervakning och informationsåterkoppling
  • Kunskapsstöd till entreprenörer

Målet är att reducera den beräknade bullernivån med 10 dB på kross- och masshanteringsplatser och möjliggöra minskade transporter, emissioner och byggkostnader.

Resultat och erfarenheter

Under projektet har följande rapporter tagits fram:

Vidare läsning och relaterade länkar:

Extern webbsida: Information och resultat om Tystare krossning