Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-06-27

ANCHOR - Kunskapsutveckling för cirkulär avloppshantering

För att städer ska klara omställningen till att bli mer hållbara behöver resurser som vatten, energi och material blir mer cirkulära.

Samhällets restprodukter behöver tas tillvara på bättre och återanvändas och vi behöver hushålla mer med vatten. Traditionella avloppssystem tar inte tillvara på dessa resurser på bästa sätt. Idag ligger fokus på recipientskydd, dvs att skydda vattendraget där det renade avloppsvattnet släpps ut. Endast i liten utsträckning återförs växtnäring till jordbruket. Om fokus istället läggs på att utvinna resurserna kan dessa både återanvändas effektivare och samtidigt bidra till minskade utsläpp till recipienten.

När avloppsvattnet delas upp i olika flöden redan i byggnaden och att de olika strömmarna omhändertas och behandlas separat, underlättas användningen av växtnäring, värme, biogas och renat vatten. De främsta anledningarna till att hålla de olika avloppsflödena separata, från hushållsnivå till behandlingsanläggningar är att det kan bidra till:

  • Att mer effektivt tillvarata resurser som energi, vatten och växtnäring.
  • Minskad påverkan på miljö och hälsa.
  • Minskad belastningen på ledningsnät och reningsverk.

På sikt kan även behovet att bygga ut dricksvattenproduktion och avloppsrening minska. Projektet ANCHOR, Anthropocene Nutrient and water Control for HOlistic resilience and Recovery, samlar europeiska VA-bolag, kommuner och akademiska institutioner för att dela erfarenheter. Genom att utvärdera teknik, analysera fördelar och kostnader, samt identifiera hinder och möjligheter, syftar projektet till att skapa en gemensam kunskapsbas. Denna kunskapsbas ska underlätta och påskynda omställningen inom vatten- och avloppssektorn.

Syfte och mål

Syftet är att ta fram kunskapsunderlag kring sorterande avloppssystem och vatteneffektiva samhällen riktat till beslutsfattare inom stadsutveckling. Detta ska göras genom att utvärdera pilotprojekt samt att ta fram verktyg och handböcker baserat på resultat som skapas inom projektet. Målet är att bidra i omställningen till mer resurseffektivitet i VA-sektorn.

Resultat och erfarenheter

Projektet påbörjades september 2023 och inga resultat har genererats hittills.

Relaterade länkar: