Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-02-13

Cities4PEDs - Energipositiv stadsdel

I Norra Djurgårdsstaden byggs lågenergihus som är mer energieffektiva än vad som krävs i BBR. En tidig systemstudie undersökte för vilken nivå som det vore mest effektivt att utveckla ett fossilfritt energisystem – byggnad, område eller stad. En byggaktör i Norra Djurgårdsstaden har byggt två plusenergibyggnader, det vill säga byggnader som producerar mer energi på och i byggnaden än vad som används. 

I projektet Cities for Positive Energy Districts (Cities4PEDs) har Stockholm tillsammans med Bryssel och Wien undersökt hur energipositiva områden kan skapas. Tack vare de krav och den uppföljning som gjorts i Norra Djurgårdsstaden är det relativt välkänt vad som kan göras för byggnader, men mindre är utforskat för områdesnivå. Det har inte tidigare testat hur en positiv energibalans kan uppnås på områdesnivå, hur systemgränser ska dras och vilka åtgärder som kan och bör inkluderas. För att kunna skapa energipositiva områden krävs samverkan mellan åtgärder på och i byggnader och allmän platsmark. Om ett bredare genomförande av energipositiva områden ska bli möjligt behövs mer fokus på juridiska, institutionella och organisatoriska frågor samt att huvudaktörerna, det vill säga städerna behöver utveckla effektiva instrument och strukturer.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram kunskap om hur energipositiva områden kan utvecklas och genomföras. Målet är att utveckla verktyg och kunskap för att hjälpa städer att implementera energipositiva områden och identifiera de instrument som behövs.

Projektet kommer att göra följande:

  • utveckla och testa vad ett energipositivt område är – koncept och definition
  • identifiera vilka regelverk, finansiella instrument och organisatoriska förutsättningar som krävs för att säkerställa genomförbarhet – från tidig planering till implementering
  • utveckla metoder för att engagera medborgare och affärsintressenter

Resultat och erfarenheter

Genom att delta i projektet har Norra Djurgårdsstaden undersökt möjligheten att utveckla Loudden till ett fossilfritt och energipositivt område. Studien visar att det går att försörja området med värme och kyla, men att producera den el som behövs i området är svårt och dyrt med dagens teknik. Det finns flera möjliga innovativa lösningar. Exempelvis skulle sorterande avloppssystem och återvinning av spillvärme i gråvattnet kunna tillgodose områdets behov av tappvarmvatten, samt att lagring av restavfall i bergrum skulle kunna vara en form av säsongslagring. 

Arbetet har dessutom resulterat i ett antal rapporter och resultat:

  • "Positive Energy Distict (PED)-Atlas", är en kartläggning av sju olika energipositiva områden och projekt som gjorts.
  • "Goals and Relevant Aspects of a Common Definition", ett utkast till en definition
  • "Enabling PEDs through City Instruments", hanterar organisatoriska, juridiska och institutionella aspekter. 
  • "Toward Co-Ownership and inclusive PED Development", omfattar processer för medborgardialog.
  • ”PED-guide”, en handbok för att planera energieffektiva stadsdelar publiceras våren 2023.
Framsida på PED-guide.
En PED-guide publiceras under 2023
Flera bilder som visar personer som håller en diskussion på en workshop.
Workshop i Norra Djurgårdsstaden sommaren 2022
Relaterade dokument och vidare läsning:

Nyhet: Norra Djurgårdsstaden deltar i EU-projekt om energipositiva stadsdelar

(Norra Djurgårdsstaden på Stockholm Växer)

Extern webbplats: Förbeställ PED-guiden

(Architecture Workroom Brussels)

Extern webbplats: Energy Cities, Cities 4PEDs

(The European Learning Community for future-proof cities)