Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-06-28

Cities4PEDs - Energipositiv stadsdel

Norra Djurgårdsstaden har målet att vara fossilfritt och klimatpositivt till år 2030. Det som byggts hittills är lågenergihus med egen produktion av solenergi och i ett fall, plusenergibyggnader som producerar mer energi över året än vad som används. Frågan är: Går det att skapa energipositiva stadsdelar som producerar mer förnybar energi än vad som används i ett område?

I projektet Cities for Positive Energy Districts (Cities4PEDs) har Stockholm tillsammans med Bryssel och Wien undersökt hur energipositiva områden kan skapas. Eftersom Norra Djurgårdsstaden ställer krav som noga följs upp, vet vi mer om energieffektiva byggnader. Det har gett insikt om att ett större perspektiv behöver undersökas för att nå målen. Projektet har därför undersökt om en positiv energibalans kan uppnås på områdesnivå och vilka åtgärder som krävs för att nå dit.

Utredningen har visat att det krävs samspel mellan byggnaderna inom området. Om energipositiva områden ska kunna bli verklighet i större skala, behövs mer kunskap om och förståelse för regelverk, institutionella och organisatoriska frågor. Därtill behöver städer utveckla effektiva instrument och strukturer för att kunna skapa förutsättningar för detta.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram kunskap om hur energipositiva områden kan utvecklas och genomföras genom att:

  • ta fram koncept och definition för energipositiva områden 
  • identifiera vilka regelverk, finansiella instrument och organisatoriska förutsättningar som krävs för att säkerställa genomförbarhet – från tidig planering till implementering
  • utveckla metoder för att engagera medborgare

Målet är att utveckla verktyg och kunskap för att hjälpa städer att implementera energipositiva områden och identifiera de instrument som behövs.

Resultat och erfarenheter

Genom att delta i projektet har Norra Djurgårdsstaden undersökt möjligheten att utveckla delområdet Loudden till ett fossilfritt och energipositivt område. Studien visar att det går att försörja området med värme och kyla, men att producera den el som behövs i området är svårt och dyrt med dagens teknik. Det finns flera möjliga innovativa lösningar. Exempelvis skulle ett sorterande avloppssystem kunna bidra genom återvinning av spillvärme från gråvattnet, och därmed tillgodose områdets behov av tappvarmvatten. 

Arbetet har dessutom resulterat i ett antal rapporter och resultat:

  • "Positive Energy Distict (PED)-Atlas", är en kartläggning av sju olika energipositiva områden och projekt som gjorts.
  • "Goals and Relevant Aspects of a Common Definition", ett utkast till en definition
  • "Enabling PEDs through City Instruments", hanterar organisatoriska, juridiska och institutionella aspekter. 
  • "Toward Co-Ownership and inclusive PED Development", omfattar processer för medborgardialog.
  • ”PED-guide”, en handbok för att planera energieffektiva stadsdelar publiceras finns att beställa på nedan länk:

POWERING THE ENERGY TRANSITION AT THE DISTRICT LEVEL

(Architecture Workroom Brussels)

Flera bilder som visar personer som håller en diskussion på en workshop.
Workshop i Norra Djurgårdsstaden sommaren 2022
Relaterade dokument och vidare läsning:

Extern webbplats: Energy Cities, Cities 4PEDs

(The European Learning Community for future-proof cities)