Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-02-13

Klimatberäkning för en detaljplan

Klimatpåverkan från byggmaterial har uppmärksammats allt mer och inom kort kommer det krav på klimatberäkningar för byggnader. Men klimatpåverkan för en hel detaljplans eller olika byggnadsdelars bidrag har inte studerats i samma utsträckning. En klimatanalys för en detaljplan ger kunskap om hur olika byggnadstyper och anläggningar förhåller sig till varandra, vad det är som driver klimatpåverkan och vad som har mindre betydelse. 

I Norra Djurgårdsstaden har tester gjorts med klimatberäkningar för enskilda infrastrukturprojekt på allmän plats och krav har ställts på byggaktörer att klimatberäkna byggnader i syfte att utveckla kravställning för minskad klimatpåverkan. Resultaten har varit varierande och ingen övergripande analys har gjorts för att studera hur mycket olika delar i en detaljplan bidrar till klimatpåverkan.

De stora anpassningar av området gällande struktur och materialval gör att vi kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent. Detta bland annat genom återbruk av stenmaterial från närliggande stadsutveckling till utfyllnad av kvarter, parker, och torg. Det är både klimatsmart och minskar väsentligt antalet transporter till och från området.

En klimatanalys för en detaljplan ger kunskap om hur olika byggnadsverk och anläggningar förhåller sig till varandra och vad som är viktigast att prioritera för att minska klimatpåverkan. Det ger viktig information så att staden bättre kan förstå och arbeta med frågan. Detta har tillämpats på detaljplanen för Kolkajen, där det planeras för 1 500 nya bostäder, 2 förskolor och 11 000 m2 kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. En etapp som byggs dels på befintlig mark men även på ny mark som skapas genom att kajstråket flyttas ut. Eftersom detaljplanen är i ett tidigt skede, är det möjligt att påverka klimatpåverkan genom att underlaget används för att prioritera åtgärder.

Visionsbild Kolkajen. Bostäder längs med vattenlinje och Gasverksområdet i bakgrunden
Flygvy över Kolkajen och den marina parkenSWECO
Visionsbild på marina parken i Kolkajen. Barn och vuxna sitter längs med vattnet med bostäder i bakgrunden.
Den marina parken i KolkajenSWECO

Syfte och mål

Syftet med klimatberäkning av en detaljplan är att sätta olika byggnadsdelar i ett sammanhang och kartlägga vad som driver klimatpåverkan. Beräkningen blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att minska klimatpåverkan där klimatåtgärder som ger störst effekt kommer att prioriteras.

Målet är att ta fram ett verktyg för tidiga analyser av klimatpåverkan i detaljplaneskedet.

Resultat och erfarenheter

Eftersom arbetet med Kolkajen pågått i några år grundar sig klimatanalysen på antaganden från planeringsunderlag, referensvärden samt projekterade mängberäkningar.

De stora anläggningsdelarna på allmän plats som ger en betydande klimatpåverkan är dels saneringen och markstabiliseringen av gammal utfylld mark och dels att ny mark ska tillskapas genom att kajlinjen flyttas ut. Analysen visar att för denna detaljplan står anläggandet av allmän plats för 2/3 av klimatpåverkan. Den visar också att med Norra Djurgårdsstadens ambitioner och hållbarhetskrav kan klimatpåverkan minska med omkring 70 %. Det stora bidraget till minskningen är en konstruktionslösning i landvinningen som minimera betonganvändningen – från pelardäck till utfyllnad med krossmaterial. Dessutom kommer arbetet att fortsätta med att ytterligare begränsa mängden betong och ersätta med klimatförbättrad betong under utbyggnaden.

Av de byggaktörer som markanvisats har flera ambitionen att bygga i trä, men övriga har konventionella betongstommar. För byggnadernas klimatpåverkan har schabloner från 2022 använts. Med stadens hållbarhetskrav kan klimatpåverkan reduceras med 50 %.