Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-06-27

Klimatberäkning för en detaljplan

Klimatpåverkan från byggmaterial har uppmärksammats allt mer och Boverket har kommit med krav på klimatberäkningar för byggnader. Klimatpåverkan för en hel detaljplan eller olika anläggningsdelar har dock inte studerats i samma utsträckning.

En klimatanalys för en detaljplan ger kunskap om hur de olika delarna (byggnader och anläggningar) förhåller sig till varandra. Vad det är som driver klimatpåverkan och vad som har mindre betydelse?

I Norra Djurgårdsstaden har tester gjorts med klimatberäkningar för enskilda anläggningsprojekt på allmän plats och krav har ställts på byggaktörer att klimatberäkna byggnader i syfte att utveckla kravställning för minskad klimatpåverkan. Resultaten har varit varierande och ingen övergripande analys har gjorts för att studera hur mycket olika delar i en detaljplan bidrar till klimatpåverkan.

Därför har det gjorts en klimatanalys för detaljplanen Kolkajen. I Kolkajen planeras för 1 500 nya bostäder, två förskolor och 11 000 m2 kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

En etapp som byggs dels på befintlig mark, men även på ny mark som skapas genom att kajstråket flyttas ut. Eftersom detaljplanen är i ett tidigt skede, är det möjligt att påverka klimatpåverkan genom att använda resultatet av klimatberäkningen för att prioritera åtgärder i kommande projektering.

Visionsbild på marina parken i Kolkajen. Barn och vuxna sitter längs med vattnet med bostäder i bakgrunden.
Den marina parken i KolkajenSWECO
Visionsbild Kolkajen. Bostäder längs med vattenlinje och Gasverksområdet i bakgrunden
Flygvy över Kolkajen och den marina parkenSWECO

Syfte och mål

Syftet med klimatberäkning av en detaljplan är att sätta olika byggnads- och anläggningsdelar i ett sammanhang och kartlägga vad som driver klimatpåverkan. Beräkningen blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att minska klimatpåverkan där klimatåtgärder som ger störst effekt kommer att prioriteras.

Målet är att ta fram en metod för tidiga analyser av klimatpåverkan i detaljplaneskedet som kan skalas upp till kommande projekt inom Stockholms stad.

Resultat och erfarenheter

Eftersom planeringsarbetet med Kolkajen pågått i några år grundar sig klimatanalysen på antaganden från planeringsunderlag, referensvärden samt projekterade mängberäkningar.

De stora anläggningsdelarna på allmän plats som ger en betydande klimatpåverkan är att ny mark ska tillskapas genom att kajlinjen flyttas ut och gammal utfylld mark måste saneras och stabiliseras. Analysen visar att för denna detaljplan står anläggandet av allmän plats för tvåtredjedelar av klimatpåverkan. Den visar också att med Norra Djurgårdsstadens ambitioner och hållbarhetskrav kan klimatpåverkan minska med omkring 60 %. Det stora bidraget till minskningen är en konstruktionslösning i landvinningen som minimera betonganvändningen – från pelardäck till utfyllnad med krossmaterial. Arbetet med att minska klimatbelastningen kommer att fortsätta i kommande projekteringssteg.

Av de byggaktörer som markanvisats har flera ambitionen att bygga i trä, men övriga har konventionella betongstommar. För byggnadernas klimatpåverkan har schabloner från 2022 använts. Med stadens hållbarhetskrav kan klimatpåverkan från byggnader reduceras med 50 %.

Relaterade länkar och fördjupat material: