Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-06-07

Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden

Projektet genomfördes för att utforska möjligheterna med digitalisering, sakernas internet (IoT), inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Ett antal pilottester genomfördes inom resursflöden i fastigheter, grönytor och parker samt resvanor och mobilitet. Med utgångspunkt i pilottesterna utvecklade projektets parter en till stora delar ny IoT-plattform baserad på Fireware-standarden. En annan viktig aktivitet var samverkan och etablering av arbetssätt för hantering av gemensamma utvecklingsbehov kopplat till IoT i Stockholms stad.

Digitalisering är ett viktigt verktyg i Norra Djurgårdsstadens ambitiösa hållbarhetsarbete. Användning av redan befintliga datakällor samt nya datakällor genom IoT har stor potential att stödja såväl uppföljningsarbetet som utveckling av nya tjänster i området. Stora mängder data samlas redan in av stadens verksamheter, externa aktörer samt av stockholmarna själva. Datan är dock ofta inlåst i separata tekniska system eller på andra sätt otillgängliga för stadens verksamheter.

2010 startade arbetet med att utveckla den digitala infrastrukturen och tillhörande tjänster. Arbetet stannade av då digitalisering kräver stadsövergripande mål och strategi som vid tillfället saknades. 2017 antog kommunfullmäktige strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad, vilken utgjorde ramverk för stadens digitaliseringsambitioner. Det gav bland annat stadsledningskontoret ansvar för att etablera tekniska förutsättningar och processer för IoT och delad data.

Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden initierades med målsättningen att fortsätta utforska hur IoT och ökad datadelning kan användas som ett verktyg i hållbarhetsarbetet; denna gång med utgångspunkt i stadens strategi.

Syfte och mål

Syftet var att utforska och möjliggöra användning av IoT inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Detta med utgångspunkt i Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad och med ett särskilt fokus på att förstå hur förvaltningar och bolag kan använda stadens centrala plattform för IoT, när den finns på plats.

Filmen ger tre perspektiv på Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden / Connected SRS.

Resultat och erfarenheter

Projektet har bidragit till att visa på de tekniska möjligheterna med IoT och centrala plattformar, inspirera till användning av IoT inom olika områden samt genom att identifiera utmaningar som behöver hanteras mer stadsövergripande och bidra till etablering av forum för dialog mellan stadens förvaltningar och bolag.

Dessutom har projektet bidragit till:

  • Utveckling av en i stora delar ny IoT-plattformslösning baserad på Fireware-standarden.
  • Praktisk erfarenhet av uppkoppling, installation och drift av sensorer i Stockholms stad.
  • Identifiering och beskrivning av utvecklingsbehovet hos stadens förvaltningar och bolag kopplat till hantering av strömmande data.
  • Etableringen av samverkansformer för hantering av centrala IoT-frågor i stadens förvaltningar och bolag.
  • Insikter och mognad hos staden kring genomförande av utvecklings- och pilotprojekt.
  • Formulering av generisk kunskap kopplat till införande av IoT-lösningar i offentlig verksamhet.

Lärdomar och insikter från projektet kommer att tas vidare inom de forum och arbetsgrupper som har etablerats i staden inom ramarna för projektet IoT Stockholm samt genom existerande nationella forum och nätverk som projektets parter är aktiva inom exempelvis Smart City Lab.

Slutseminarium

Slutseminariet för Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden hölls i februari 2022. Det fokuserade på resultat och lärdomar som är generellt applicerbara och kan vara till nytta i utvecklingen av IoT hos svenska städer och kommuner. I seminariet deltog Stockholms stads stadsledningskontor och exploateringskontor, IoT Sverige, Rise, Metry och Sensative.

Slutseminariet för Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden / Connected SRS från februari 2022.

Relaterade dokument och vidare läsning:

IoT-Stockholm

(Stockholms stad)