Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-07-03

Mat och energi i en cirkulär ekonomi

Avloppsvattnets resurser som spillvärme, organiskt material och växtnäring återvinns i viss utsträckning i konventionella avloppsreningsverk – det vill säga i slutet av röret. Det finns dock utmaningar med det konventionella systemet, där framför allt växtnäringen och energipotentialen inte fullt ut tillvaratas.

För att sprida kunskap internationellt genomfördes denna potentialstudie för att påvisa nyttorna med ett källsorterat avloppssystem, det vill säga att separera toalettledningen från övrigt avloppsvatten och därmed bättre kunna återvinna resurserna i avloppet.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda potentialen till ökat resursutnyttjande genom sorterande avloppssystem.

Resultat och erfarenheter

I projektet ”Mat och energi i en cirkulär ekonomi” gjordes en studie som beskriver potential och scenarier för sorterande avloppssystem i tätbebyggda stadsområden. Studien visar att det går att avsevärt öka resursutnyttjandet och bidra till minskade klimateffekter. Detta sker framför allt genom återvinning av spillvärme på fastighets- eller områdesnivå, men även genom att ersätta handelsgödsel med växtnäring från avloppsvattnet. Genom ökad användning av matavfallskvarnar med separat insamling är det möjligt att i hög grad öka biogasutvinningen.

Relaterade dokument och vidare läsning: