Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-07-03

Energisystemanalys Kolkajen

Byggaktörer har under de senaste åren kommit långt i ambitionen att energieffektivisera byggnader. För att utveckla ett fossilfritt energisystem för Norra Djurgårdsstaden krävs att frågan hanteras på områdesnivå.

Energieffektiva byggnader behöver kombineras med bland annat återvinning av spillenergi och ökad lokal produktion av förnybar energi där delandet och lagring av energi spelar en viktig roll. Utmaningarna finns på flera områden, exempelvis att utveckla möjlighet att tillvarata och säsongslagra solenergi, effektivisera spillvärmeåtervinning och att omfördela energi från producenter till konsumenter.

Visionsbild Kolkajen. Bostäder längs med vattenlinje och Gasverksområdet i bakgrunden
Flygvy över Kolkajen och den marina parkenSWECO
Visionsbild på Kolkajen. Vuxna och barn går på en brygga längs med vattnet, badar och leker. Bostäder i bakgrunden.
Bryggor och bad i KolkajenSweco

En förstudie om ett resurseffektivt energisystem avseende etapp Kolkajen genomfördes och lösningar för en resurseffektiv återföring av värme från spillvatten utvärderades. Möjligheten att lokalt effektivisera energigenerering och energianvändning studerades. Potentialen för Kolkajen var följande:

  • möjligheten att anlägga ett hybridsystem baserat på geoenergi, värmeväxling av avloppsvatten, energipålar och fjärrvärme
  • framtidens energisystem är flexibel samt att de resurser som används för produktion av energi är lokala och förnybara
  • möjligheten att utnyttja värme från byggnader med värmeöverskott/kylbehov
  • möjligheten att balansera energibehoven över tid genom ett lagringssystem
  • minska distributionsförluster och dessutom erhålla större energiåtervinning genom att ta tillvara på energi i avloppsvatten lokalt

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att utreda förutsättningarna för olika energislag och möjliga resursoptimerade och kostnadseffektiva energisystemslösningar för en detaljplan i Norra Djurgårdsstaden. Syftet med värmeåtervinningsstudien var att ge kompletterande underlag för beslut om riktlinjer för system för värmeåtervinning från spillvatten inför markanvisning.

Resultat och erfarenheter

Enligt förstudien bör systemperspektivet vara utgångspunkten. Slutsatser var att förutsättningarna för geovärme är begränsade, eftersom värmeuttag ur en relativt begränsad markvolym medför en betydande temperaturminskning i marken, trots återladdning till borrhål. Återvinning från spillvatten via en större gemensam anläggning med spillvattenvärmeväxlare visade på god potential. En möjlig lösning kunde vara värmekollektorer integrerade i pålar. Detta ansågs vara en lämplig och innovativ teknik som skulle ge en betydlig mängd termisk energi till en begränsad merkostnad. På grund av en omarbetning av strukturen togs påldäcket bort och lösningen var inte längre aktuell.

En viktig slutsats från projektet var att gränserna för systemet måste definieras med omsorg och att olika aktörers perspektiv och intressen beaktas inför beslut och vägval. Vad som ter sig som en naturlig systemgräns kommer att skilja från en aktör till en annan, beroende på mandat, intressen och strukturella tillgångar i form av infrastruktur. För byggaktören är systemgränsen vid fastighets- eller områdesnivå, för en kommunal förvaltning är det stads- eller stadsdelsnivå, medan ett VA-bolag eller energileverantör naturligt relaterar systemgränsen till sin marknad. Hur systemgränserna dras påverkar resultaten i analysen, liksom gjorda antaganden kring systemens tekniska och ekonomiska egenskaper och prestanda, nu och i framtiden.

Relaterade dokument och vidare läsning:

Resultatbilaga: Energi, byggnader