Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-06-28

Mobilitetsindex främjar hållbart resande

Hållbara resmönster skapas genom att göra det lätt att göra rätt. Detta görs genom att aktivt arbeta för att öka gång- och cykel- och kollektivtrafiken och samtidigt minska bilanvändningen. Mobiliteten, eller hur de som bor och arbetar i ett område väljer att resa, styrs till stor del av hur området är planerat, samtidigt spelar åtgärder på fastighetsnivå stor roll.

Människors attityder och resebeteenden påverkas genom att underlätta för en tryggare trafikmiljö och skapa bra infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter. Fastighetsägare kan påverka detta genom åtgärder som skapar förutsättningar för hållbart resande. För att underlätta fastighetsägarnas arbete har ett verktyg, mobilitetsindex, utvecklats. Med hjälp av detta ska byggaktörer kunna värdera vilka åtgärder på varje fastighet som påverkar det hållbara resandet positivt. Utgångspunkt i projektet var att ta tillvara på erfarenheter med planeringsverktyget grönytefaktorn som är ett smörgåsbord av olika åtgärder för att skapa en högkvalitativ grönstruktur.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett verktyg som stimulerar och inspirerar byggaktörer att införliva åtgärder i fastigheter som stimulerar till hållbart resande.

Målet är att fastigheterna ska vara planerade och utrustade för att uppmuntra till hållbara resmönster genom att öka attraktiviteten för gång- och cykeltrafik med minskat bilanvändandet som bidrar till en levande stadsmiljö.

Resultat och erfarenheter

Mobilitetsindex tas fram för varje detaljplan och anpassas efter de lokala förutsättningarna. Konceptet innebär en rad åtgärder uppdelade på fem moduler: promenadstaden, cykelstaden, stillastående fordon, godshantering och mobilitetstjänster. Med hjälp av poängsättning av olika åtgärder visas vad som ger god effekt på fastighetsnivå för att åstadkomma hållbart resande i stadsdelen. Vissa åtgärder kan användas redan i planeringsskedet och vissa först när fastigheten har tagits i bruk.

Mobilitetsindex kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp och hälsopåverkande ämnen, ökad trafiksäkerhet och minskat buller. Gångvänliga stadsmiljöer ger positiv effekt på hälsan.

Inom ramen för varje modul har ett flertal åtgärder som är poänggivande specificerats. Alla poäng som fastigheten samlat för utförda åtgärder summeras och divideras med möjlig maximal poäng vilket ger slutligt mobilitetsindex.

Verktyget har införts från och med etapp Södra Värtahamnen och kommer även användas i kommande etapper. Utvärdering i mycket tidiga skeden visar att byggaktörerna på ett bättre sätt tagit frågan om hållbar transportplanering i beaktande från första början. En mer genomgripande utvärdering av mobilitetsindex kommer att göras så snart byggaktörerna börjar rapportera resultat.

Relaterade dokument och vidare läsning:

Extern webbplats: European Platform on Mobility Management