Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-07-03

Energisystemanalys Loudden

Byggaktörer har de senaste åren kommit långt i ambitionen att energieffektivisera byggnader. Det är dock en bit kvar till ett fossilfritt energisystem på områdesnivå.

Utmaningarna finns på flera områden, exempelvis att utveckla möjligheten att tillvarata och säsongslagra solenergi, effektivisera spillvärmeåtervinning och att omfördela energi från producenter till konsumenter. Potentialen är att:

  • Stockholms fjärrvärmesystem har hög framledningstemperatur, vilket innebär att det är svårt att skapa ett öppet system där lågtempererad spillvärme och solvärme kan tas om hand.
  • Distributionsförluster är vanliga på grund av höga framledningstemperaturer och långa avstånd mellan fjärrvärmeledningarna i det storskaliga systemet.
  • Ett lokalt system minskar distributionsförluster och ger större energiåtervinning genom att ta tillvara på energi i avloppsvatten lokalt.

Projektet ”Systemanalys för framtidens hållbara energisystem” är en studie om energiförsörjning av Loudden, ett delområde i Norra Djurgårdsstaden.

Syfte och mål

Syftet med systemanalysen är att utreda möjligheterna med en fossilfri, resursoptimerad och kostnadseffektiv energiförsörjning för ett delområde i Norra Djurgårdsstaden. Målet är att bygga ett sådant system i Loudden.

Resultat och erfarenheter

En systemanalys har utförts för att skapa ett fossilfritt energisystem i Loudden. Studien utredde möjligheten att skapa ett fossilfritt energisystem genom att använda och lagra lokalt genererad energi och spillenergi, samt att ta tillvara och lagra redan producerad energi. Resultaten användes för att fortsätta utvecklingen av Loudden.

Systemanalysen bestod av fyra steg:

  • Samla in och sammanställa information om det nuvarande energisystemet.
  • Analysera potentialen till förbättringar och förändringar.
  • Skapa scenarios tillsammans med forskare, byggaktörer och stadens olika aktörer.
  • Analysera de valda scenarierna utifrån resursoptimering, ekonomi och genomförbarhet.

Studien resulterade i två systemval för vidare utredning. Det första alternativet är ett områdesbaserat system med ett lågtempererat lokalt värmenät som använder värme/kyla-utbyte mellan energieffektiva byggnader samt återvinner avloppsvärme från gråvatten. Det andra alternativet är ett storskaligt system som bygger på att lösningar som finns i stadens eller energibolagens regi nyttjas. Framför allt är det fjärrvärmenätets retur som används till uppvärmning och ett tredje rör med primär fjärrvärme för tappvarmvatten.

Relaterade dokument och vidare läsning:

Resultatbilaga: Energi, byggnader