Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-06-07

Hållbarhetsportalen – systematisk uppföljning av hållbarhetskrav

Norra Djurgårdsstaden ställer ambitiösa hållbarhetskrav på byggaktörer. Kraven följs upp och underlag granskas för att säkerställa att kraven efterlevs. Initialt var uppföljningen manuell och hanterades i excel. I takt med att det blev fler byggaktörer ökade behovet av att systematisera och förenkla processen. 2013 upphandlades ett digitalt verktyg för uppföljning av de hållbarhetskrav som ställs på byggaktörer.

Upphandlingen skedde i konkurrenspräglad dialog med leverantörer. En första version av hållbarhetsportalen implementerades 2014. Det var ett traditionellt ekonomiuppföljningssystem som vidareutvecklats med hållbarhetsparametrar.

Syfte, mål och resultat

Syftet med hållbarhetsportalen var att:

  • systematisera insamling av verifikat från byggaktörer
  • förenkla administrationen av uppföljningsprocesser
  • förenkla kommunikationen med byggaktörer
  • förenkla analysen av resultaten

Målet med hållbarhetsportalen att utvärdera kravställningen för kommande projekt för att säkerställa ständig förbättring.

Resultat och lärdomar

Även om hållbarhetsportalen använts för uppföljning av hållbarhetskrav var det många funktioner som behövde utvecklas för att anpassa systemet till processen i Norra Djurgårdsstaden. Funktioner som utvecklades mellan 2014 och 2021 var bland annat:

  • skedesindelning för varje byggaktör (rapportering ska göras i sex olika skeden, och tidigare information får inte skrivas över)
  • diverse rapportfunktioner
  • automatisering av nödvändiga informationsflöden mellan byggaktör, uppföljningssamordnare och externa granskare
  • avvikelserapportering
  • startsida per byggaktör för enklare översikt över redovisning

Några lärdomar är att det är relativt komplicerat att ”översätta” en arbetsprocess till en digital informationsflödesprocess. En nära samverkan med stadens experter behövdes där IT och upphandlingsfunktioner spelade en viktig roll. Arbetet har varit en läranderesa och bidragit till en större samverkan mellan byggaktörerna och staden, men även stadens experter inom IT och upphandling. Erfarenheterna från hållbarhetsportalen har legat till grund för upphandlingen av exploateringskontorets uppföljningsportal som från 2021 används för att följa upp krav som ställs i samtliga markanvisningar och överenskommelse om exploatering i Stockholms stad.

Vidare läsning:

Webbsida: Stockholms stads uppföljning av hållbarhetskrav

(Stockholms stad)