Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Effektiv bygglogistik ökar säkerheten och effektiviteten

Byggarbetsplatser ställer stora krav på effektiv logistik: byggmaterial ska fraktas till platsen, avfall ska fraktas därifrån. Rätt material ska finnas på plats i rätt tid för att personalen ska kunna arbeta effektivt; samtidigt finns det ofta inte plats att förvara saker en längre tid. Risken finns också att saker blir stulna eller förstörda av väder och vind.

Lagring, lastning, lossning och trängsel innebär också risker för personskador. Varje lastbil innebär utsläpp, buller och trängsel i trafiken. Genom att ställa krav och sätta standarder för de olika delarna är bygglogistikcenter en viktig del i Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete och en viktig pusselbit i utvecklingen mot en fossilfri byggarbetsplats. 

För att minska byggtransporter och öka lastningsgrad fanns det i Norra Djurgårdsstadens första miljö- och hållbarhetsprogram från 2010, målet att upprätta ett logistikcentrum för byggmaterial. Syftet var att minska de negativa konsekvenserna av byggtransporter och öka resurseffektiviteten. 2013 startade Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter, som fungerar som en nod för bygglogistiken i hela stadsutvecklingsområdet dit alla byggaktörer och entreprenörer är anslutna. Målet är att bygglogistikcentret ska vara en kompetent serviceorganisation i bygg- och anläggningsproduktionen och bidra till att främja forskning, utveckling och innovation.

Översikt systemet
Översikt systemet. Lastbil in, slingbil ut.
Automatiskt grindsystem
Automatiskt grindsystem
Nya bygglogistikcenter
Bygglogistikcentret i Frihamnen
Första bygglogistikcentret i Ropsten
Första bygglogistikcentret låg i Ropsten
Tre byggarbetare går på en gata under byggnation bredvid byggavfall
Hanterar byggavfall
Lastcykel
Lastcykel

Stockholms stad äger anläggningen och en operatör ansvarar för driften. Verksamheten finansieras genom anslutningsavgift, trängselavgift och ersättning för utförda arbeten. För anläggningsprojekt är avgiften en procentsats av kontraktssumman. För bostäder och lokaler är den kopplad till kvadratmeter. Det utgår även en så kallad trängselavgift för direkttransport till arbetsplatsområdet. Arbeten som logistiksamordning, renhållning, transporter och avfallshantering görs på löpande räkning och ersätts enligt prislista. Affärsmodellen ska skapa incitament för att öka samlastning och den gemensamma effektiviteten. Ett exempel är att slingbilen är kostnadsfri samtidigt som det finns inpasseringsavgift. Transportbokningssystemet är öppet mot andra logistiksystem och kompatibelt med branschstandard. 

Alla transporter med en fyllnadsgrad under 50 % går till bygglogistikcenter. Lastbilar med en högre fyllnadsgrad kan köra direkt till byggplatsen. Bygglogistikcentret mellanlagrar materialet och kan sedan transporteras ut med en slingbil. Slingbilen servar många arbetsplatser och kan lastas full och leverera material i rätt tid till varje projekt. Transporterna från bygglogistikcenter kommer i ett tidsfönster om 2 timmar. 

Genom att ta emot, mellanlagra och samordna transporter av material till byggarbetsplatserna, och ta hand om återvinningen av avfallet, kan antalet tunga transporter halveras. Det samverkas också med Stockholms Hamnar för att mer byggelement och byggmaterial ska kunna transporteras med sjöfart.

Tester pågår med leveranscontainrar som gör det möjligt att lämna byggmaterial utanför normala öppettider, vilket minskar transporter i rusningstrafik och öppnar för mer flexibla arbetstider inom transportnäringen. Bygglogistikcentret utvärderar också nya typer av byggplank och belysningslösningar. Erfarenheterna som görs sprids till andra byggprojekt i både Stockholm och övriga landet. Hösten 2023 kompletterades bygglokistikcenters verksamhet med en återbrukscentral för byggmaterial.

Bygglogistikcentret flyttade 2019 från Ropsten till containerhamnen för att få en mer strategisk plats närmare utbyggnaden av Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Bygglogistikcenter spelar en avgörande roll i samordning och säkerhetsarbete i utbyggnaden främst i Ropsten och Värtahamnen, men även Loudden då det är trånga arbetsplatser och små möjligheter till lagring eller hantering av byggmaterial på arbetsplatserna.

Nöjdkundindex, NKI, från 2023 visar på 78 % kundnöjdhet.

Resultat bygglogisitkcenter
  • Samordnar transporter och inkluderas avfallshanteringen kan antalet transporter minska med hälften. Samlastningen på bygglogistikcentret är 71 % (mål 75 %) och fyllnadsgraden i direkttransporter är 76 % (mål 50 %).
  • Förbättrar arbetsmiljön genom att lastning och lossning sker organiserat. Arbetsplatserna blir lugnare och mer organiserade. 
  • Använder automatiska grindar så att transporterna kan styras till rätt lossningsplats i rätt tid.
  • Alla projekt ska ha en logistikplan, avfallsplan och leveransplaner för byggmaterial.
  • Transporter och tjänster utförda av bygglogistikcentret ska vara fossilfria. Utsläpp av klimatgaser mäts och minimeras.
  • Återkopplar statistik till byggaktörer och entreprenader, vilket utvecklar arbetsplatslogistik och avfallshantering.
  • Utbildar årligen runt 1 000–1 500 yrkesarbetare och 150 tjänstepersoner. Sedan 2020 är utbildningen digital med självstudier, vilket effektiviserar och kvalitetssäkrar utbildningen för alla på arbetsplatsen med ID06.
Ellastbil
Ellastbil

Bygglogistikcenters arbete mot en fossilfri byggarbetsplats

Förutom att minimera antalet transporter ställs krav på vilka drivmedel som används. Alla transporter och tjänster som utförs av bygglogistikcentret ska vara fossilfria. Slinglastbilen drivs med el och är del av innovationsprojektet "Med utsikt från förarplatsen – hur fungerar elfordon i systemet?". Syftet är bland annat att testa energilagersystem i samspel med en ellastbil och solceller samt på vilket sätt laddinfrastruktur kan optimera elanvändningen för både arbetsmaskiner och fordon på en byggarbetsplats. 

För att det ska finnas fossilfri diesel för de maskiner som är med och bygger Norra Djurgårdsstaden, har två HVO100 tankstationer handlats upp. En i Frihamnen och en i Värtahamnen, öppna för alla. Det planeras även en tredje mindre station inne på själva byggområdet för grävskopor. 

På bygglogistikcentret finns också lastcyklar för korta kompletterande transporter där annars bil använts.

Vidare läsning och relaterade länkar:

Resultatbilaga 2023: Fler resultat från bygglogistikcenter

Webbplats: Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter

Artikel Publicerad: 2022-04-17 Uppdaterad: 2024-06-07