Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Innovativa energilösningar i plusenergihus

Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden och hyresgästerna flyttade in under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten.

Arkitekturen med balkonger i fasaden och vinklade tak för att kunna utnyttja solen som energikälla är unik. Detta spjutspetsprojekt kombinerar på ett innovativt sätt ett 20-tal nytänkande energilösningar.

Morten Johansson, arkitekt på DinellJohansson och Torbjörn Kumlin, projektledare för Stockholmshem berättar om plusenergihusen i Brofästet.

Markanvisningstävlingar är ett av de innovationsdrivande verktygen för att nå hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden. 2014 hölls tävlingen i etapp Brofästet med syftet att åstadkomma just plusenergihus med smarta energilösningar och en funktionell arkitektur. Av de 16 deltagande bostadsbolagen fick Stockholmshem högsta poäng tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.

Att bygga energieffektiva flerbostadshus som också producerar stora delar av eller mer än sitt eget energibehov är en utmaning och erfarenheter från detta projekt kan spridas och underlätta för andra aktörer vid kommande projekt.

Plusenergihusen sett från Husarviken
Plusenergihusen sett från Husarviken
Plusenerighusen
Detalj plusenergihusen

Ytterväggarna är raka utan nischer och vinklar. Byggnadernas taknockar har vridits för att ge rakt södervända takytor, optimerade för att fånga solens strålar. Takvinkeln på 30 grader är inom det optimala omfånget för högeffektiva solceller med kiselteknik.

På motstående sida täcks taket med sedum som fördröjer dagvattnets väg till Husarviken via så kallade regnträdgårdar – en grund försänkning i landskapet med ett dränerande system och ett filtermaterial som är täckt med växter. Solvända gavelfasader är klädda med solceller med den mindre skuggkänsliga tunnfilmstekniken. Norrvända gavelfasader har gallerpaneler för klätterväxter.

Yteffektiva lägenheter var ett mål i strävan att maximera effekten av internvärmelasterna. Det resulterade i välutnyttjade fyra-, tre- och tvårumslägenheter. Den aktivt uppvärmda bostadsytan är minimerad, men har kompletterats med en ouppvärmd boendezon i form av inglasade balkonger utmed långfasaderna. Detta ger en komprimerad, väl fungerande bostad under vinterhalvåret som under sommarhalvåret utökas påtagligt med ytor som värms upp på naturlig väg. Genom att använda solskydd i form av gardiner längs balkongerna kan värmen släppas in vintertid och lagras i balkongernas betongstomme, men reflekteras bort under sommaren.

Plusenergihusens kompakta utformning med täta klimatskal och anpassat för en rad energitekniska lösningar är grundfaktorer för att nå energikraven. Tillsammans med en avloppsvärmeväxlare och bergvärme blir detta en fungerande helhet. Optimerade luftflöden och därmed mindre luftvolym att värma upp gör det lättare att utnyttja interna värmekällor.

Energiberäkningar visar att huset har en energianvändning på 12,3 kWh/m² och år uppmätt enligt BBR, och 26 kWh/m² och år enligt Norra Djurgårdsstadens krav och uppfyller kravet med god marginal (2022). Se nedan diagram för att jämföra Stockholmshem med övriga byggaktörer i etapp Brofästet.

Diagram 3.10 Energiprestanda Brofästet, kWh/m² Atemp och år

Solcellsproduktionen har projekterats till 20,7 kWh/m² och år och är uppmätt till 19,4 kWh/m² (2022). Huset ska över ett helår ha en överproduktion av energi. 30 % av solcellernas elproduktion kan användas direkt i fastighetens elbehov till belysning, värmepumpar och fläktar. Se nedan diagram som visar uppmätta resultat för etapp Brofästet vad gäller lokal produktion av solenergi.

Övrig elproduktion säljs på nätet och balanseras mot inköpt el den kalla årstiden. Över året producerar solcellerna mer energi än fastigheten behöver.

Diagram 3.17 Lokal produktion solenergi i Brofästet kWh/m² Atemp och år
Relaterade länkar och vidare läsning:

Resultatbilaga: Ytterligare beskrivningar om byggnaders energiprestanda och lokal produktion av solenergi

Interaktiva kartan: Energiprestanda

Extern webbplats: Stockholms första plusenergihus

(Stockholmshem)

Teknik- och tjänsteleverantörer:

Byggaktör: Stockholmshems webbplats ›

Arkitekt: DinellJohanssons

Energi, el och ventilation: Incoords webbplats ›

Landskapsarkitekt: PE teknik & arkitektur

LCA och miljöbyggnad: Tyréns

Konstruktör: Kåver & Mellins

Brandkonsult: Debrand

Generalentreprenör: Skanska Sverige

Artikel Publicerad: 2023-05-10 Uppdaterad: 2024-02-13