Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Gröna gårdar och tak i kvarteret Stora Sjöfallet

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på klimatanpassade och grönskande kvartersgårdar för att öka trivseln och den biologiska mångfalden samt för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Detta syns tydligt i kvarteret Stora Sjöfallet. 

I kvarteret Stora Sjöfallet, mellan Gasverket och Husarviken fick 2011 byggaktörerna Wallenstam, SSM, Bonava och Viktor Hansson markanvisning. I avtalet fanns det med bindande krav på att bland annat uppnå grönytefaktorn och att efterleva dagvattenstrategin. Planeringsverktyget grönytefaktor utvecklades av staden som ett av de innovationsdrivande verktygen för att nå Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsmål. Med hjälp av grönytefaktorn och ett utvecklat arbetssätt har ett intressant exempel skapats vad gäller multifunktionell blå- och grönstruktur i ett stadsnära, tätbebyggt bostadsområde. 2016 blev det inflyttning i kvarteret med 263 bostäder och en förskola.

Flygbild över kvarteret Stora Sjöfallet. Gröna tak och solceller på taken.
Översikt Stora Sjöfallet mellan Husarviken och GasverketJansin & Hammarling
En grön gård sett från taket. Grönska, gångvägar, solpaneler på taken mitt emot. Nationalstadsparken i bakgrunden.
Perspektiv från taket över en av gårdarna. Nationalstadsparken anas i bakgrunden.Urbio Landskap
Fladdermusholk på en fasad
Fladdermusholkar på taket

Den blå- och grönstruktur som vuxit fram i kvarteret, det vill säga på gårdar, fasader och tak, har inneburit väl genomtänkta lösningar som gynnar både växtlighet och dagvattenfördröjning. Viktiga förutsättningar för att lyckas har varit rätt konstruerade växtbäddar med väl tilltagna jorddjup, rikligt med växter och seriekopplade dagvattenlösningar som tillför vatten till växtligheten. Gården består av smala passager med stram gestaltning in till två större gårdsrum med mer upplöst form. De två gårdsrummen, som gestaltats på olika sätt, förbinds via en gångstig av plattor med karaktär av skiffer lagda i grus. Gården nås från Jaktgatan och förbinds med trappor i öst och väst, och med åsnestigar mot Husarviken i nordväst. Terrängmurar av ljus granit bildar ram som markerar kvarteret mot omgivande gator.

Naturtyper med inspiration hämtad från Nationalstadsparken har anlagts på gården. Platserna är vackra blickfång från bostäderna med artrika miljöer som ger möjlighet till naturupplevelser. En varierad vegetation med höga och låga växter och grönska som kräver ljus respektive skugga stärker områdets biologiska mångfald.

Illustration över gården Stora Sjöfallet som visar 8 huskroppar, gångstigar och grönska
Illustration över kvarteret Stora SjöfalletUrbio
nyplanterad ek på bjälklag, växter på vägg, regntunna, klätterstruktur och hängmattor
Kollage innovativa GYF-lösningar

Den nordöstra delen av gården består av en körsbärslund och en öppen ängsmark. Lunden bildar ett krontak över ett golv av grus och ytan möbleras med hängmattor. Den anlagda ängsmarken har en klippt gräsyta med plats för picknick och bollspel. Den sydvästra delen av gården har en del med större ekar och ormbunksväxter, fräken och starr som trivs med fukt. Hit leds takvatten via markgallerförsedda ränndalar och fördröjs i en så kallad regnträdgårdsinspirerad väta. Vattnet magasineras i större vattentunnor som görs tillgängliga för bevattning och lek. Övrigt dagvatten leds i första hand mot planteringsytorna. 

För barnen finns sitt- och klätterskulpturer i massivt trä och sandlådor. Ett trädäck klättrar ned i slänten mot strandparken med fina utblickar mot Husarviken i lägen med kvällssol. Här finns även ett vattenkonstverk.  

Sedumtak är ett återkommande inslag i kvarteret. och takplacerade träd på bjälklag har anlagts på en av byggnaderna. En kombination av solceller och grönska finns på taket på kvarterets byggnader. Vertikal grönska har anlagts på omgivande fasader.

Landskapsarkitekt Mattias Gustafsson på Urbio landskap visar kvarteret Stora Sjöfallet och berättar om det strategiska arbetet med vatten och grönska i området.

Arbetsprocess

Stora Sjöfallet är ett av de första projekten i Norra Djurgårdsstaden som i ett tidigt skede hade krav på att uppnå grönytefaktorn. Inledningsvis satsade staden på att skapa en gemensam målbild och ökad kunskap genom att bjuda in byggaktörer och konsulter till dialogmöten för att gemensamt diskutera utmaningar och innovativa lösningar.

Det var avgörande att byggaktörernas landskapsarkitekter deltog i hela kedjan, från tidiga skeden fram till förvaltning, för att säkerställa de gröna och blå funktionerna. Det gjordes i samverkan med arkitekter, va-projektörer och konstruktörer. För att underlätta samarbetsprocessen anlitades en landskapsarkitekt som särskild projektsamordnare med uppgift att balansera olika krav, detaljmål och åtgärder inom kvarteret.

Byggaktörerna har särskilt lyft fram nyttan av ”det goda samtalet” med Stockholms stad och rollen med den samordnande projektkoordinatorn som säkerställde projektets helhet.

Staden har under projektets olika skeden krävt in uppdaterade grönytefaktorberäkningar och granskat underlag och agerat bollplank i diskussioner med landskapsarkitekten.

Lärdomar 

Att skapa en genomtänkt grönstruktur i ett kvarter handlar mycket om hur olika funktioner ska samspela på en begränsa yta. Det kan föra med sig att delar av gården, men även takytor kan ligga i skugga. På Stora Sjöfallet kunde varken träd och buskar med ätbara bär och frukter planteras då gården till stor del ligger i skugga.

Säkerhetsskäl som brandrisk kan bidra till att grönytefaktorn minskar. På Stora Sjöfallet kunde till exempel ingen död ved läggas på taken.

Sammanfattningsvis visar stadens uppföljning att grönytefaktorn blir lägre ju längre fram i genomförandet projektet kommer. Detta kan bero på att allt inte är tekniskt genomförbart, att kostnader blir för höga och att samverkan mellan olika konsulter inte fungerat som det ska.

En annan utmaning är överlämning av skötselplaner från genomförande till förvaltningen för att långsiktigt upprätthålla värdet av kvarterets grönstruktur. Kompetensutveckling av markentreprenörer inom grönytefaktorn kommer att vara en viktig fråga framöver.

Ett framgångsexempel

Kvarteret Stora Sjöfallet är ett skyltfönster för svenskt stadsbyggande som kan stärka exporten av svensk kompetens inom klimatanpassning, arkitektur och landskapsarkitektur, och där många aktörer och företag är involverade. Landskapsarkitektkontoret Urbio gestaltade gårdsrummet och räknade fram grönytefaktorn för kvartersmarken.

Relaterade länkar och vidare läsning:

Extern webbplats: Ängsmark och sumpskog på bostadsgård, Stora Sjöfallet

(Urbio)

Interaktiva kartan: Gröna tak på kvartesmark

Artikel Publicerad: 2022-04-17 Uppdaterad: 2024-05-22