Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Så fungerar masslogistikcentret

Varje år används 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga byggnader och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt genererar byggprojekt 16 miljoner ton massor årligen, där endast en liten del återanvänds. Majoriteten transporteras ofta långväga, vilket inte är hållbart vare sig miljömässigt eller ekonomiskt.

För att adressera denna ineffektivitet och främja återanvändning av lokala massor, inrättades 2018 masslogistikcentret i Frihamnen, Norra Djurgårdsstaden. Anläggningen som finansierats med bidrag från Stockholms stads klimatinvesteringsmedel syftar till att lokalt sortera och rena massor såsom jord, lera och kross, vilket minskar både miljöbelastningen på omgivande vattenmiljöer och transportbehovet. Materialet används därefter bland annat till utfyllnad när nya gator och kvarter byggs i Norra Djurgårdsstaden.

Sedan verksamheten startade har centret genomgått en utvecklingsprocess och flera utvecklingsprojekt och samarbeten har tillkommit. Hösten 2023 utökades kapaciteten betydligt när torrsikten kompletterades med en våtsiktsanläggning. Därmed ökar möjligheten att återanvända schaktmassor från 35 % upp till 80 %.

Återvinningen har ökat markant sedan 2018, idag körs endast 20 % till deponi.

Våtsiksanläggningen förbättrar möjligheten att sortera mjuka schaktmassor. Den nya våtsikten kan sortera fraktioner ner till 1 mm för återanvändning. Detta bidrar även till att minska mängden massor som behöver gå till deponi. All sortering sker inne i en hallbyggnad, vilket minskar både damm och buller. En stenkrossanläggning gör det möjligt att återanvända rena bergmassor direkt på platsen. 

Våtsiktsanläggningen ökar möjligheten att återanvända massor.

Under 2023 har mängderna som har hanterats i masslogistikcentret ökat, 530 000 ton berg- och schaktmassor, varav merparten kom sjövägen med pråm ifrån utbyggnaden av tunnelbanan. Staden samarbetar sedan några år tillbaka med Region Stockholm och förvaltningen för utbyggd tunnelbana för att ta emot och återanvända bergmassor. Masslogistikcenter hanterar även schaktmassor från andra stadsutvecklingsprojekt i Stockholm som Slakthusområdet och Slussen. Den lokala cirkulära masshanteringen gör att klimatavtrycket från verksamheten minskade med cirka 2500 ton CO2e och en kostnadsbesparing på cirka 650 000 kronor under 2023.

Hittills har masslogistikcentret tagit hand om 1 050 000 ton berg- och schaktmassor, varav 540 000 ton kommit från Norra Djurgårdsstadens olika entreprenader. (Se utvecklingen i nedan diagram.)

Diagram 3.10 Massor till och från masslogistikcenter sedan centrets öppnande, ton

Strategi för masshantering i Stockholms län

För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i Stockholms län har en ny strategi tagits fram som lanserades hösten 2023. Det är den första masshanteringsstrategin i Sverige med bred regional uppslutning. Stockholms stad har 2024 antagit en handlingsplan för masshantering som konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå målen i länets masshanteringsstrategi. Handlingsplanen för masshantering ger stöd i arbetet då den tydliggör och skapar bättre förutsättningar för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i staden. Den stakar också ut en gemensam väg och bidrar till att målen i stadens miljöprogram avseende masshantering kan uppnås. Synsätten i handlingsplanen ska genomsyra all stadsutveckling och kan därigenom bidra till att minska mängden onödiga överskottsmassor genom återanvändning av jord- och stenmassor.

Vidare läsning och relaterade länkar:

Resultatbilaga: Masshantering på masslogistikcentret

Stenmassor bidrar till levande livsmiljöer

(Miljöbaromentern, Stockholms stad)

Mer om Stockholms stads masshanteringsstrategi

(Miljöbaromentern, Stockholms stad)

Film från invigningsturen med pråm 2021:

Transporter sker med pråm till masslogistikcentret, film från invigningsturen 2021. Genomförandeprojektchef exploateringskontoret Norra Djurgårdsstaden, Fredrik Bergman berättar.

Artikel Publicerad: 2023-05-10 Uppdaterad: 2024-06-25