Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Så fungerar masslogistikcentret

För att effektivisera masshanteringen genom lokal sortering och rening av massor startade 2018 masslogistikcentret i Frihamnen. Anläggningen har finansierats med bidrag från Stockholms stads klimatinvesteringsmedel.

Under 2022 har nästan 77 000 ton fyllnadsmassor i form av bergkross återförts entreprenaderna i Norra Djurgårdsstaden från masslogistikcentret. Det är mer än vad som kunnat utvinnas ur projektens egna berg- och schaktmassor under året. Eftersom centret både har ett stort upplag av berg och tar in bergmassor externt har det inte varit några problem att tillgodose behovet av fyllnadsmassor lokalt.

Masslogistikcentret bidrar till att öka användningen av massor lokalt och därmed minska antalet transporter till och från Norra Djurgårdsstaden. Masslogistikcentret är en mycket viktig del i vårt arbete med effektiva och hållbara transporter.
Illustration som visar traditionell hantering.
Så funkar masslogistikcentret
En markering på flygbilden över Frihamnen som visar var masslogistikcentret ligger.
Arbetsmaskiner inne på masslogistikcentret i Frihamnen.
Masslogistikcentret i Frihamnen hanterar både förorenade och rena schaktmassor för återvinning
Lastbilsvåg utanför masslogistikcentret med en grävmaskin på ena sidan och bostäder i bakgrunden
Lastbilsvåg utanför centret

Verksamheten har vidareutvecklats med hantering av massor till sjöss och under 2021 inledde Stockholms stad ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, för att återanvända bergmassor som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Transporterna sker med pråm till masslogistikcentret, vilket sparar tusentals lastbilstransporter. En pråmtransport motsvarar 125 lastbilstransporter. Materialet kommer att användas som utfyllnad när nya gator och kvarter byggs i Norra Djurgårdsstaden.

Transporterna sker med pråm till masslogistikcentret, genomförandeprojektchef exploateringskontoret Norra Djurgårdsstaden, Fredrik Bergman, berättar.

Vid uppstarten av centret kom det klagomål från boende i närheten gällande buller och damm. Därför har bland annat bullermätningar genomförts och isoleringen av masslogistikcentret har förbättrats.

Hittills har 900 000 ton berg och schaktmassor återvunnits i Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att materialåtervinningen sparat cirka 60 000 tur- och returtransporter.

Stora bitar sprängsten på en pråm i centrala Stockholm
Massor från utbyggnaden av tunnelbananLuc Pagés
Bergsmassor
Bergmassor
Vidare läsning och relaterade länkar:

Artikel Publicerad: 2023-05-10 Uppdaterad: 2024-02-13