Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Ny metod för markrening används i Ropsten

Att rena marken i Norra Djurgårdsstaden är en förutsättning för att kunna bygga och utveckla stadsdelen. För att göra detta finns flera olika sätt och i samband med markreningen i Ropsten, där nya Bobergsgatan ska gå, testas en för Sverige ny metod.

Efter mer än 100 år av industriverksamhet och produktion av gas i Gasverksområdet är det nödvändigt att sanera mark, grundvatten och sediment innan vi kan börja bygga bostäder, förskolor, verksamhetslokaler, parker och torg här. Marken är delvis gammal sjöbotten med tjocka lerlager. Under gasverkstiden lade man fyllnadsmassor på sjöbotten för att utöka industriområdet. Idag är både leran och fyllnadsmassorna förorenade av bland annat tjäroljor, bensen och tungmetaller. Förutom att renas behöver marken även förstärkas för att undvika sättningsskador när den bebyggs.

Arbetsmaskin för markrening i Ropsten. Ropstens tunnelbana i bakgrunden.
Marksanering i Ropsten
Markrening i Ropsten. Etapp Brofästet i bakgrunden.
Närbild på arbetsmaskin sim marksanerar i Ropsten.

Att rena och stabilisera mark på plats

Fyllnadsmassorna fraktas bort. Leran som är upp till 15 meter tjock på sina ställen måste både renas och förstärkas för att kunna byggas på. För att lösa dessa två problem använder projektet en för Sverige helt ny metod för markrening, som stabiliserar leran geotekniskt samtidigt som kemikalier tillsätts så att föroreningarna bryts ner genom kemisk oxidation. Ett oxidationsmedel i vätske- eller gasfas tillförs det förorenade området och oxidationsmedlet omvandlar jord- eller grundvattenföroreningen till mindre miljö- och hälsofarliga metaboliter. Vid fullständig oxidation bildas koldioxid och vatten som slutprodukter. Metoden kallas ISS–ISCO; In Situ Stabilisation and Solidification – In Situ Chemical Oxidation. ”In situ” är latin och betyder ”på plats”.

Stabiliseringen görs med en maskin på cirka 90 ton som har en inblandningsvisp med en diameter på två meter. Inblandningsvispen rör om leran med cement och oxidationsmedel och på så sätt stabiliseras leran och föroreningarna bryts ner på samma gång.

Tack vare att leran renas på plats kan vi undvika de transporter som annars hade behövts för att schakta bort den. Genom markreningen minskas föroreningsspridningen från marken till Lilla Värtan och kommer göra det möjligt att bo på området utan hälsorisk. Utredningsarbeten och pilottester har genomförts under många år för att komma fram till vilka saneringsåtgärder som är lämpliga och det är roligt att arbetena är i gång.

Markreningen i Ropsten kommer pågå under 2–3 år och påbörjades under 2020. En miljökontrollorganisation är dagligen på plats för att ta prover för att säkerställa att man uppnår de mätbara åtgärdsmål i jord och grundvatten som är uppsatta för markreningen. Mätningar görs även för att kontrollera lukt och föroreningshalter i luften. Omgivningskontroll i grundvatten kommer pågå i flera år efter att saneringen är slutförd.

Sofia Billersjö, markmiljöspecialist, Fredrik Bergman, genomförandechef, Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på Stockholms stads exploateringskontor berättar om hur markreningen går till i Ropsten och varför mångfunktionella blå- och grönytor är viktiga. Andreas Huss, arkitekt och boende i Norra Djurgårdsstaden berättar hur det är att bo i området. Filmen är på engelska.

Källa: Carbon Neutral Cities Alliance

Vidare läsning:

Artikel Publicerad: 2021-12-14 Uppdaterad: 2024-02-13