Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Resurshushållning och minskad klimatpåverkan

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. Resultatområdet rapporteras under ovan fyra områden.

Måluppfyllnad för 3. Resurshushållning och minskad klimatpåverkan

3.1 Minska mängder av avfall

Hittills har marken renats i 29 % av området.

900 000 ton berg och schaktmassor har återanvänts i Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att 60 000 transporter undvikits.

i Norra Djurgårdsstaden är på 91 kg per person/år 2022 jämfört med 104 kg, 2021.

Pop-up återbruk har hittills besökts av 20 700 personer. 12 300 föremål fick ny ägare, dvs 6,2 ton har gått till återbruk.

Mängden byggavfall i nybyggnation varierar kraftigt mellan byggaktörerna; från 25 till 158 kg/m²  BTA.

3.2 Resurseffektivare vatten- och avloppssystem

100 % av alla bostäder, 67 % av verksamheter med pentry och 84 % av verksamheterna med kök har installerade.

Inom FoU-projektet MACRO (sorterande avloppssystem) har bl a en planeringshandbok tagits fram.

3.3 Fossilfria energi- och transportsystem

I genomsnitt är Norra 2 på 67 kWh/m² (66 kWh/m2 enligt BBR19 och 20) I genomsnitt är Brofästet på 65 kWh/m² (54,5 enligt BBR23 och 24) 895 MWh solenergi genererades lokalt 2022. Enligt boendeenkäten från 2019 har 33 % av hushållen avtal om miljömärkt el.

8 % av bilparkeringar på gata har elladning (bilpool) och det finns en snabbladdningstation. 14 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.

Det finns två tankstationer för 100 inom Norra Djurgårdsstaden.

44 % av bränslet som använts till arbetsmaskiner och fordon i entreprenader under 2022 har varit förnybar. (35 % 2021)

3.4 Låg klimatpåverkan

Genomsnittlig klimateffekt (allmän platsmark): Norra 1: 460 kg CO2e /m2, Västra: 3 130 kg CO2e /m2, Norra 2: 270 kg CO2e /m2.

Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 1 640 ton CO2e vilket motsvarar 248 kg CO2e /person.

3.5 God inomhusmiljö

80 % av byggaktörer uppfyller klass Guld, för inomhusmiljön.

Boendeenkäten från 2019 visar att 93 % av de boende upplever att tillgången på dagsljus generellt är bra eller mycket bra, 81 % anser att luftkvaliteten och 58 % att temperaturen är mycket eller ganska bra i deras bostad.

3.6 Hållbara materialval

All sten har kontrollerats utifrån etiska aspekter.

100 % av byggaktörer och 90 % stadens entreprenader dokumenterar material i digital loggbok.

för träprodukter genomfördes 2022, och 2019 genomfördes LCC för fallskydd och sopsug.

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Målområdet Resurshushållning och minskad klimatpåverkan och Agenda 2030

Målområdet Resurshushållning och minskad klimatpåverkan bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling: