Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Energi

Energi ska användas effektivt och utgångspunkten är principer. Energibehovet ska i första hand minska och i andra hand ska förnybara energikällor användas. För att minska energibehovet och nå Norra Djurgårdsstadens energikrav behöver byggnaderna ha ett välisolerat klimatskal och energieffektiva installationer, vilket har lett till teknikutveckling, bättre isoleringsegenskaper och effektivare styrsystem samt ökad användning av avloppsvärmeväxlare.

Höjdpunkt från 2023:

Utvalda resultat

  • Uppmätt energianvändning är i genomsnitt 72 kWh/m2 för bostäder och 56,3 kWh/m2 för lokaler.
  • Energianvändningen i Gasverkets kulturhistoriska byggnader har mer än halverats jämfört med den ursprungliga beräkningen.
  • 2023 har 916 MWh solenergi producerats.

Energieffektiva byggnader

Kravet hittills har varit att den specifika energianvändningen i Norra Djurgårdsstaden ska vara max 55 kWh/m2 Atemp och att elvärme ska viktas med faktor 2. Detta krav gäller numera i alla stadens markanvisningar. Den genomsnittligt uppmätta energianvändningen är 72 kWh/m2 för bostäder och 56,3 kWh/m2 för nybyggda lokaler. I kommande markanvisningar är kravet skärpt till 50 kWh/m2 Atemp nettoenergi. Merparten, 83 %, av byggnaderna i Norra Djurgårdsstaden är anslutna till fjärrvärmesystemet. I de befintliga kulturhistoriska byggnaderna i Gasverket har energianvändningen mer än halverats jämfört med beräknad ursprunglig energianvändning.

Den noggranna uppföljningen av byggnadernas energiprestanda har visat att det finns potential till ytterligare effektivisering. Tack vare en aktiv och transparent dialog skapades en viktig plattform för att bygga och utbyta kunskap. Denna kunskap har spridit sig till kommande etapper inom Norra Djurgårdsstaden och projekt inom Stockholms stad. De viktigaste lärdomarna är att de projekterade värdena ofta skiljer sig från de faktiska på grund av bristande kvalitetskontroll under byggprocessen och bristande rutiner i överlämning mellan olika skeden.

De senaste tio åren har fokus varit att skapa energieffektiva byggnader. En markanvisningstävling genomfördes för att testa konceptet med plusenergibyggnader, vilket Stockholmshem vann. Erfarenheter från uppföljningen visade att optimering av energisystemet behöver hanteras på en övergripande områdesnivå, snarare än för enskilda byggnader. En studie om energisystemet för Loudden har genomförts inom ramen för innovationsprojektet Cities for Positive Energy Districts, (Cities4PEDs), finansierat av Energimyndigheten och JPI Europe. En handbok som beskriver verktyg och arbetssätt för att utreda energipositiva områden har tagits fram.

Relaterade länkar och fördjupat material:

Resultatbilaga: Energianvändning byggnader

Resultatbilaga: Lokal produktion förnybar energi

Energieffektiva anläggningar

För belysning av allmän platsmark och vissa gång- och cykelvägar används LED-lampor med närvarobelysning. Närvarobelysningen justerar automatiskt ljusstyrkan: den minskar när vägarna är oanvända och ökar när någon närmar sig. Tack vare denna teknik har både kostnader och energiåtgång halverats. Under 2023 var den totala energianvändningen för belysning 174 MWh.

2023 nåddes målet för energianvändning i sopsugssystemet vad gäller hantering av och plastförpackningar. Problemet med läckande ventiler i systemet har åtgärdats och användningen har tydligt minskat jämfört med föregående år. Den totala energianvändningen för sopsugssystemet var 76 MWh under 2023.

Bygg- och masslogistikcentren använde 144 respektive 249 MWh under 2023, bland annat för stenkross och -siktning, elfordon och belysning. Av detta kom 271 MWh från solel som producerats på anläggningarnas tak.

Tio år med energikrav, följ med Christina Salmhofer, exploateringskontoret, Örjan Lönngren, miljöförvaltningen och Torbjörn Kumlin, Stockholmshem på ett samtal genom området.

Relaterade länkar och fördjupat material:

Resultatbilaga: Energianvändning allmän platsmark

Måluppfyllnad för 3. Energi

3.3 Fossilfria energi- och transportsystem

  • I genomsnitt är Norra 2 på 67 kWh/m2 (66 kWh/m2 enligt BBR19 och 20). I genomsnitt är Brofästet på 65 kWh/m2 (54,5 kWh/m2 enligt BBR23 och 24).
  • Under 2023 har 916 MWh solenergi producerats i området. 644 MWh på taken i färdigbyggda etapper, 235 MWh på samt 37 MWh på .
  • 68 % av bränslet som använts till arbetsmaskiner och fordon i entreprenader under 2023 har varit förnybart. Från 2024 ställs krav på 100 % förnybara drivmedel i arbetsmaskiner och transporter.
  • 33 bilpoolsplatser på gata har elladdning och det finns en snabbladdningstation. 16 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.
  • Det finns två tankstationer för 100 inom Norra Djurgårdsstaden.
  • Enligt boendeenkäten från 2023 har 29 % av hushållen avtal om miljömärkt el.

Senast uppdaterad: 2024-06-10