Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Måluppfyllelse

Här ges en överblick över Norra Djurgårdsstadens måluppfyllelse av de fem målområderna till och med 2022.

1. Levande stad

1.1 Jämlik stad

52 % av bostäderna i Norra Djurgårdsstaden är hyresrätter och 48 % är bostadsrätter. Totalt är 8 % studentbostäder.

Fördelningarna av bostadsstorlekarna är: 10 % (1:or), 33 % (2:or), 29 % (3:or), 23 % (4:or), 4 % (5:or eller större)

I samtliga markanvisningar ställs krav på att ta fram koncept för en normkritisk bostadsutformning som tillåter en större mångfald av människor.

1.2 Välfungerande vardagsliv

Hittills har det byggts 4 torg, 11 parker och lekplatser, 1 utegym. 1 grundskola, 10 förskolor, 1 idrottshall och 1 bibliotek.

16 % av allmän platsmark är sociotopyta, vilket motsvarar 26 m2 per bostad. Det är 11 m2 grön oas per boende. 

Funktionsblandning; kommersiella ytor utgör hittills cirka 20 %.

Boendeenkäten från 2019 visar att de boende är mycket eller ganska nöjda med tillgång till:

 • förskolor och skolor 26 %.
 • kulturutbud 12 %.
 • dagligvarubutik 64 %.
 • restauranger, caféer etc 47 %.
 • torg och mötesplatser 72 %.
 • idrotts- och fritidsaktiviteter 42 %.

1.3 Trygga platser – dygnet runt, året om

Hittills har 11 trygghetsvandringar genomförts.

Boendeenkäten från 2019 visar att andelen som känner sig trygga i området har minskat från 91 % år 2016 till 79 % 2019, män och kvinnors svar skiljer sig inte åt.

Strategin Levande stad bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

2. Tillgängligt och nära

2.1 Lätt att leva utan bil

Norra Djurgårdsstaden trafikeras av tunnelbana, flera busslinjer och pendelbåt. Totalt har 8 060 cykelplatser och 1 920 bilplatser byggts för 6 960 personer. 8 % av bilparkeringarna i gata är avsatt för bilpool. Boendeenkäten från 2019 visar att:

 • 66 % är nöjda med kollektivtrafiken. Det är en förbättring jämfört med 2016 då 42 % svarade att de var nöjda. De över 65 år är generellt mer nöjda med kollektivtrafiken än övriga åldersgrupper. Fler boende är nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor och möjligheten att gå eller cykla till närliggande stadsdelar.
 • Trafiksäkerheten upplevs som god av 55 % av cyklisterna och 59 % av de gående. Att jämföra med 43 % för gående och cyklister 2016.
 • 42 % använder kollektivtrafiken minst fem dagar i veckan under vinterhalvåret, vilket är något fler jämfört med 2016 då det var 39 %. Under vinterhalvåret använder de boende i högre grad kollektivtrafik för att ta sig till eller från området. Motsvarande andel under sommarhalvåret är något mindre, sannolikt för att andelen som går eller cyklar ofta är större då.

2.2 Effektiva näringslivstransporter

Lokalt bygglogistikcenter och masslogistikcenter har etablerats

 • Samlastningen på bygglogistikcentret är 58 % (mål 75 %) och fyllnadsgraden i direkttransporter är 73 % (mål 50 %).
 • Masslogistikcentret och det utvecklingsarbete som gjorts med tätortsnära krossning och masshantering har minskat masstransporterna med 70 %.

2.3 Gatan som vistelseplats

Vistelsegator planeras i kommande etapper.

2.4 Fem minuter till vardagsservice

Vardagsservice som livsmedelsbutik, förskola och busshållplats finns inom 5-minuters gångavstånd.

Alla boende har en park inom 200 meter.

Strategin Tillgängligt och nära bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

3. Resurshushållning och minskad klimatpåverkan

3.1 Minska mängder av avfall

Hittills har marken renats i 29 % av området.

900 000 ton berg och schaktmassor har återanvänts i Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att 60 000 transporter undvikits.

i Norra Djurgårdsstaden är på 91 kg per person/år 2022 jämfört med 104 kg, 2021.

Pop-up återbruk har hittills besökts av 20 700 personer. 12 300 föremål fick ny ägare, dvs 6,2 ton har gått till återbruk.

Mängden byggavfall i nybyggnation varierar kraftigt mellan byggaktörerna; från 25 till 158 kg/m²  BTA.

3.2 Resurseffektivare vatten- och avloppssystem

100 % av alla bostäder, 67 % av verksamheter med pentry och 84 % av verksamheterna med kök har installerade.

Inom FoU-projektet MACRO (sorterande avloppssystem) har bl a en planeringshandbok tagits fram.

3.3 Fossilfria energi- och transportsystem

I genomsnitt är Norra 2 på 67 kWh/m² (66 kWh/m2 enligt BBR19 och 20) I genomsnitt är Brofästet på 65 kWh/m² (54,5 enligt BBR23 och 24) 895 MWh solenergi genererades lokalt 2022. Enligt boendeenkäten från 2019 har 33 % av hushållen avtal om miljömärkt el.

8 % av bilparkeringar på gata har elladning (bilpool) och det finns en snabbladdningstation. 14 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.

Det finns två tankstationer för 100 inom Norra Djurgårdsstaden.

44 % av bränslet som använts till arbetsmaskiner och fordon i entreprenader under 2022 har varit förnybar. (35 % 2021)

3.4 Låg klimatpåverkan

Genomsnittlig klimateffekt (allmän platsmark): Norra 1: 460 kg CO2e /m2, Västra: 3 130 kg CO2e /m2, Norra 2: 270 kg CO2e /m2.

Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 1 640 ton CO2e vilket motsvarar 248 kg CO2e /person.

3.5 God inomhusmiljö

80 % av byggaktörer uppfyller klass Guld, för inomhusmiljön.

Boendeenkäten från 2019 visar att 93 % av de boende upplever att tillgången på dagsljus generellt är bra eller mycket bra, 81 % anser att luftkvaliteten och 58 % att temperaturen är mycket eller ganska bra i deras bostad.

3.6 Hållbara materialval

All sten har kontrollerats utifrån etiska aspekter.

100 % av byggaktörer och 90 % stadens entreprenader dokumenterar material i digital loggbok.

för träprodukter genomfördes 2022, och 2019 genomfördes LCC för fallskydd och sopsug.

Strategin Resurshushållning och minskad klimatpåverkan bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

4. Låt naturen göra jobbet

4.1 Nyttja ekosystemtjänster

Hittills har 98 % av byggaktörerna uppnått grönytefaktorn, . Totalt har cirka 140 000 m² ny grönyta färdigställs. Detta inkluderar bl a: 26 400 m² gröna tak 47 300 m² gårdar 33 450 m² , vilket motsvarar 11 m² per bostad. 15 000 m² gatugrönska och regnträdgårdar

630 nya träd har planterats, varav över 120 ekar på allmän platsmark av ett 20-tal olika trädarter.

1 600 vattensalamandrar har till och med 2020 flyttats från oljedammen i Loudden till en ny damm vid Kaknästornet.

Boendeenkäten från 2019 visar att 68 % är nöjda med utemiljön på sin gård. 87 % är nöjda med utemiljön i området och 84 % besöker parker och naturområden dagligen eller flera gånger i veckan.

Strategin Låt naturen göra jobbet bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

5. Engagemang och lärande

5.1 Stimulera långsiktigt engagemang

Sedan 2012 finns det odlingslådor i området, 115 under 2022.

Förskolebarn och boende har möjlighet att delta i aktiviteter som visning av bikupor och guidade turer osv.

5.2 Hållbara verksamheter

Pop-up återbruk har hittills besökts av 20 700 personer i Norra Djurgårdsstaden.

Hittills har 6 personer utanför arbetsmarknaden under kortare tid sysselsatts.

4 förskolor av 10 är grön flagg-certifierade.

5.3 Innovation och utveckling

Ett 40-tal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt har genomförts. 10-tal pågår. 

4 innovationsupphandlingar har genomförts inom återbruk, markrening och bygglogistik.

Fler än 4 400 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling. Bygglogistikcentret har utbildat 10 800 yrkesarbetare och tjänstepersoner.

Fler än 50 000 studiebesökare från 120 länder har besökt stadsutvecklingsprojektet. 4 250 studiebesökare i 220 grupper besökte Norra Djurgårdsstaden 2022.

Strategin Engagemang och lärande bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

Program för hållbar stadsutveckling

Stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetsmål (pdf)

Senast uppdaterad den: 2023-04-20