Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Måluppfyllelse

Här ges en överblick över Norra Djurgårdsstadens måluppfyllelse av de fem målområderna till och med 2023.

1. Levande stad

1.1 Jämlik stad

 • 52 % av bostäderna i Norra Djurgårdsstaden är hyresrätter, 48 % är bostadsrätter. Totalt är 8 % studentbostäder.
 • Fördelningarna av bostadsstorlekarna är: 10 % (1:or), 33 % (2:or), 29 % (3:or), 23 % (4:or), 4 % (5:or eller större).
 • I alla markanvisningar ställs krav på att ta fram koncept för en normkritisk bostadsutformning som tillåter en större mångfald av människor.

1.2 Välfungerande vardagsliv

 • Hittills har det byggts 4 torg, 11 parker och lekplatser, 1 utegym. 1 grundskola, 10 förskolor, 1 idrottshall och 1 bibliotek.
 • 16 % av allmän platsmark är , vilket motsvarar 26 m2 per bostad. Det är 11 m2 grön oas per boende. 
 • Funktionsblandning; kommersiella ytor utgör hittills cirka 20 %.
 • Boendeenkäten från 2023 visar att de boende är mycket eller ganska nöjda med tillgång till: förskolor och skolor 29 %, dagligvarubutik 68 % samt torg och mötesplatser 85 %.

1.3 Trygga platser – dygnet runt, året om

 • Hittills har 11 trygghetsvandringar genomförts.
 • Boendeenkäten från 2023 visar att andelen som känner sig trygga i området är 9 av 10. Mäns och kvinnors svar skiljer sig inte åt.

Strategin Levande stad bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

2. Tillgängligt och nära

2.1 Lätt att leva utan bil

 • Norra Djurgårdsstaden trafikeras av tunnelbana, flera busslinjer och pendelbåt.
 • Hittills har 2,6 cykelplatser och 0,5 bilplatser i genomsnitt byggts per bostad.
 • Boendeenkäten från 2023 visar att: 72 % är nöjda med kollektivtrafiken. Kvinnor är signifikant mer nöjda med kollektivtrafiken jämfört med män. Trafiksäkerheten upplevs som god av 63 % av de gående och 62 % av cyklisterna. 25 % använder kollektivtrafiken minst fem dagar i veckan under vinterhalvåret. Motsvarande andel under sommarhalvåret är 18 %, sannolikt för att andelen som går eller cyklar ofta är större då.

2.2 Effektiva näringslivstransporter

 • Lokala - och har etablerats.
 • Samlastningen på bygglogistikcentret är 71 % (mål 75 %). Fyllnadsgraden i direkttransporter är 76 % (mål 50 %).
 • Masslogistikcentret har bidragit till att minska masstransporterna med 70 %.

2.3 Gatan som vistelseplats

 • Vistelsegator planeras i kommande etapper.

2.4 Fem minuter till vardagsservice

 • Vardagsservice som livsmedelsbutik, förskola och busshållplats finns inom 5-minuters gångavstånd.

Strategin Tillgängligt och nära bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

3. Resurshushållning och minskad klimatpåverkan

3.1 Minska mängder av avfall

 • Hittills har marken renats i 29 % av området.
 • 1 050 000 ton berg och schaktmassor har återanvänts i Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att drygt 70 200 transporter undvikits.
 • Mängden byggavfall i nybyggnation varierar kraftigt mellan byggaktörerna; från 25 till 158 kg/m²  BTA. Genomsnittet är 47 kg/m² BTA.
 • för boende i Norra Djurgårdsstaden är 88 kg per person/år 2023.
 • Pop-up återbruk har hittills besökts av 39 000 personer, sedan starten 2017. Under 2023 besöktes den av cirka 7 400 personer, 20 700 föremål fick ny ägare, dvs 3,1 ton har gått till återbruk.

3.2 Resurseffektivare vatten- och avloppssystem

 • En planeringshandbok för sorterande avloppssystem har tagits fram inom FoU-projektet MACRO.

3.3 Fossilfria energi- och transportsystem

 • I genomsnitt är Norra 2 på 67 kWh/m2 (66 kWh/m2 enligt BBR19 och 20). I genomsnitt är Brofästet på 65 kWh/m2 (54,5 kWh/m2 enligt BBR23 och 24).
 • Under 2023 har 916 MWh solenergi producerats i området. 644 MWh på taken i färdigbyggda etapper, 235 MWh på samt 37 MWh på .
 • 68 % av bränslet som använts till arbetsmaskiner och fordon i entreprenader under 2023 har varit förnybart. Från 2024 ställs krav på 100 % förnybara drivmedel i arbetsmaskiner och transporter.
 • 33 bilpoolsplatser på gata har elladdning och det finns en snabbladdningstation. 16 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.
 • Det finns två tankstationer för 100 inom Norra Djurgårdsstaden.
 • Enligt boendeenkäten från 2023 har 29 % av hushållen avtal om miljömärkt el.

3.4 Låg klimatpåverkan

 • Genomsnittlig klimateffekt (allmän platsmark): Norra 1: 460 kg CO2e /m2, Västra: 3 130 kg CO2e /m2, Norra 2: 270 kg CO2e /m2.
 • Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 1 640 ton CO2e vilket motsvarar 248 kg CO2e /person.

3.5 God inomhusmiljö

 • 80 % av byggaktörer uppfyller klass Guld, för inomhusmiljön.
 • Boendeenkäten från 2023 visar att 93 % av de boende är nöjda med tillgången på dagsljus, 83 % anser att luftkvaliteten är mycket eller ganska bra och 68 % anser att temperaturen inomhus är mycket eller ganska bra.

3.6 Hållbara materialval

 • All sten har kontrollerats utifrån etiska aspekter.
 • 100 % av byggaktörer och 90 % stadens entreprenader dokumenterar material i digital loggbok.
 • för träprodukter genomfördes 2022, och 2019 genomfördes LCC för fallskydd och sopsug.

Strategin Resurshushållning och minskad klimatpåverkan bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

4. Låt naturen göra jobbet

4.1 Nyttja ekosystemtjänster

 • Hittills har 98 % av byggaktörerna uppnått grönytefaktorn, .
 • Totalt har cirka 140 000 m2 ny grönyta färdigställs. Detta inkluderar bl a: 26 400 m2 gröna tak, 47 300 m2 gårdar, 33 450 m2 , vilket motsvarar 11 m2 per bostad samt 15 000 m2 gatugrönska och regnträdgårdar
 • 640 nya träd har planterats, varav över 120 ekar på allmän platsmark av ett 20-tal olika trädarter.
 • Boendeenkäten från 2023 visar att 72 % är nöjda med utemiljön på sin gård. 87 % besöker parker och naturområden dagligen eller flera gånger i veckan.

Strategin Låt naturen göra jobbet bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

5. Engagemang och lärande

5.1 Stimulera långsiktigt engagemang

 • Sedan 2012 finns det odlingslådor i området, 115 under 2023.
 • Förskolebarn och boende har möjlighet att delta i aktiviteter som visning av bikupor och guidade turer osv.

5.2 Hållbara verksamheter

 • Pop-up återbruk har hittills besökts av 39 000 personer i Norra Djurgårdsstaden.
 • Hittills har 6 personer utanför arbetsmarknaden under kortare tid sysselsatts.
 • 4 förskolor av 10 är grön flagg-certifierade.

5.3 Innovation och utveckling

 • Ett 40-tal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt har genomförts och ett 10-tal pågår. 4 innovationsupphandlingar har genomförts inom återbruk, markrening och bygglogistik.
 • Fler än 4 400 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling. har utbildat 12 200 yrkesarbetare och tjänstepersoner.
 • Fler än 50 000 studiebesökare från 120 länder har besökt stadsutvecklingsprojektet. 5 700 studiebesökare i 260 grupper besökte Norra Djurgårdsstaden 2023.

Strategin Engagemang och lärande bidrar till att uppfylla FN:s globala målen för hållbar utveckling:

Program för hållbar stadsutveckling

Stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetsmål (pdf)

Senast uppdaterad den: 2024-05-03