Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Vatten och avlopp

Stockholms vatten- och avloppshantering är effektiv men har potential att bli ännu bättre. Resurser i avloppet som energi, vatten och växtnäring behöver hanteras mer cirkulärt genom till exempel källsortering. Renat gråvatten kan ersätta dricksvatten och växtnäring kan ersätta konstgödsel i förvaltningen av stadens grönstruktur. Spillvärme och biogas är viktiga resurser i ett optimerat energisystem.

Höjdpunkt från 2023:

Nytänkande vattenanvändning

Under 2023 har möjligheten att ersätta dricksvatten med behandlat gråvatten utretts inom ramen för innovationsprojektet "Grått blir Blått", finansierat av Länsstyrelsen Stockholm. Utredningen visar på en stor potential för användning av gråvatten till bevattning och industrier i området.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har förutsättningar för källsorterande avloppssystem utretts i Värtahamnen och Loudden och resultaten visar på positiva samhällsnyttor såsom minskad miljö- och hälsopåverkan. Staden medverkar även i innovationsprojektet "Anchor", där erfarenheter från fem pilotprojekt med källsorterande avloppssystem i olika länder sammanställs och utvärderas.

Erfarenheterna från Norra Djurgårdsstaden används nu i ytterligare ett exploateringsprojekt, Skarpa by i södra Stockholm.

Vatten används i byggbodar och på byggarbetsplatser. I stadens egna entreprenader används mest vatten till kalkcementstabilisering och tunneldrivning.

Relaterade länkar och fördjupat material:

Resultatbilaga: Vattenanvändning

På MACRO:s webbplats finns filmer, poddar och annat kunskapsmaterial

(MACRO System)

Måluppfyllnad för 3. Vatten och avlopp

3.2 Resurseffektivare vatten- och avloppssystem

  • En planeringshandbok för sorterande avloppssystem har tagits fram inom FoU-projektet MACRO.

Senast uppdaterad: 2024-06-10