Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Höjdpunkter genom åren

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden visar vägen för hållbar stadsutveckling. Höjdpunkter från de årliga hållbarhetsredovisningar som gjorts sedan 2015.

2023

 • Klimatanalyser har gjorts för detaljplanerna Kolkajen och Valparaiso. De första byggaktörerna har levererat klimatberäkningar för sina byggnader.
 • Byggaktören Obos och Stockholms stad valde arkitektteamet från Cobe och Yellon för utformningen av "Stadsljus", tidigare Gasklocka 4.
 • Våtsikten på masslogistikcentret togs i bruk och ökar lokal återanvändning av massor.
 • På 10 år har mängderna plastförpackningar och restavfall från hushållen halverats.
 • Återbruk av bygg- och installationsmaterial startar på bygglogistikcentret.
 • FoU-projektet "Grått blir blått" visar på stora möjligheter att använda behandlat gråvatten för bevattning. 3 nya FoU-projekt startar under året.

2022

 • Spårvägsmuseet öppnade och Bobergstorget blev klart.
 • Klimatförbättrad betong testas i ett temporärt påldäck för Lidingöbanan. I denna betong har en del av cementen ersatts med masugnsslagg, en restprodukt från ståltillverkning.
 • För etapperna Kolkajen och Ropsten behöver stora mängder förorenad mark saneras. Tack vare ny teknik som stabiliserar jord samtidigt som den behandlas kan marken renas och förstärkas på plats. Förutom halverade kostnaderna har även 12 000 lastbilstransporter kunnat sparas.
 • Resultaten från FoU-projektet MACRO (Mat i cirkulära system) visar att sorterande avloppssystem bidrar till betydande miljövinster genom att öka potentialen för återvinning av värme, vatten och växtnäring, samt erbjuder möjligheter för biogasproduktion

2021

 • Reningshuset i Gasverket vinner ROT-priset för tillvaratagandet av existerande värden.
 • Schaktmassor på pråm minskar antalet tunga transporter. Ett nytt miljötillstånd gör det möjligt att frakta massor sjövägen till och från masslogistikcentret. Stockholms stad har inlett ett samarbete med Region Stockholm för att återanvända sprängsten från utbyggnaden av tunnelbanan. Återvinningen sparar 50 000 tunga transporter.
 • Stockholms stad är först ut av Sveriges kommuner med helt eldriven lastbil för byggtransporter.
 • Renhetsgraden i plastfraktionen i sopsugen var 99 % vid en stickprovskontroll.
 • Skyfallshanteringen i Norra Djurgårdstaden får stor uppmärksamhet.
 • Reviderade hållbarhetsprogrammet, version 3, antaget i kommunfullmäktige.

2020

 • EU-projekt om energipositiva stadsdelar startar, Cities 4 Positive Energy Districts.
 • Biblioteket öppnar på Bobergsgatan.
 • Digital dialog om tillfällig park, Popup-parken. 440 personer deltar med 1 390 förslag.

2019

 • Gasverket öppnat för världen, med den ny grundskolan Bobergsskolan, idrottshallen Hjorthagshallen och Klätterverket.
 • Inflyttning i de två plusenergihusen i Brofästet.
 • Oljeverksamheten på Loudden är avvecklad, sanering av marken och rivning av de gamla cisternerna startar.
 • Fortsatt stöd fråm Vinnova för MACRO, Mat i cirkulära robusta system, innovationsprojekt om sorterande avloppssystem.

2018

 • En av Stockholms största solcellsanläggning finns på nyetablerade masslogistikcentret i Frihamnen
 • Norra Djurgårdsstaden var för första gången med i arkitekturfestivalen Open House Stockholm.
 • Vårmarknad på Storängstorget och konstinvigning av sju bronsskulpturer i Hjorthagsparken.
 • Under året har projektet tagit emot 7 000 studiebesökare. Totalt har nu över 33 000 personer varit på besök sedan 2012.

2017

 • Invigning av det interaktiva vattenkonstverket på Storängstorget.
 • Byggstart för Bobergsskolan i Gasverket
 • Innovationsprojektet C/O City belyser hur viktig stadgrönskan är och sätter ekosystemtjänster på kartan.
 • Markanvisningstävling startar för etapp Kolkajen.
 • Reviderade hållbarhetsprogrammet, version 2, antaget i kommunfullmäktige.

2016

 • Inflyttning i Norra 2 – den första etappen som helt utvecklats med hållbarhetskrav.
 • Ny markanvisningspolicy testas i Värtanhamnen. Stockholms stad genomförde för första gången en markanvisningstävling till fast pris med urval på arkitektonisk kvalitet och hållbarhetskriterier.
 • 12 miljoner i forskningsanslag under året.
 • 300 delegationer besökte Norra Djurgårdsstaden och ett nytt forum, Hållplatsen, för hållbarhetsdialoger med förskolebarn startade i stadsdelen.

2015

 • Mobilt återbrukscentrum testades i Norra Djurgårdsstaden. Innovationsdialog med förskolebarn.
 • Tidig dialog hölls för allmänna platser i Kolkajen-Ropsten. Många bra förslag samlades in och har påverkat utvecklingen av områdets stadspark, vattenarena och kajstråk.
 • Norra Djurgårdsstaden fick pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt på FN:s klimatkonferens i Paris av C40, Cities Climate Leadership group.
 • Norra Djurgårdsstaden gör sin första årliga hållbarhetsredovisning.