Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Fördjupa dig i hållbar stadsutveckling

Upptäck nyheter, filmer, inspirerande berättelser och visualiseringar från Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete.

Flygbild på nationalstadsparken, bostadsområde längs med Husarviken och Gasverket i bakgrunden.

Ökande positiv upplevelse och trivsel i Norra Djurgårdsstaden: Bättre service och tryggare miljö

Norra Djurgårdsstaden är en bra plats att bo på och nöjdheten ökar. Det visar den senaste boendeenkäten. Åtta av tio är mycket nöjda.

Visionsbild på Marinparken i Kolkajen

Webbinarium: Biologisk mångfald på land och i vatten

Hur kan vi aktivt arbeta för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster när vi utvecklar och bygger nya områden i staden?

Koldioxidreducerad undervattensbetong testas i Norra Djurgårdsstaden. Tre byggarbetare jobbar med cement.

Koldioxidreducerad undervattensbetong testas i Norra Djurgårdsstaden

Att byta ut delar av cementen mot slagg i betong är ett sätt att få ner materialets klimatpåverkan. Olika recept för undervattensbetong testas när Saltpiren byggs.

Grönstråk längs med ett kvarter i Norra Djurgårdsstaden.

Webbinarium: Planering för minskad klimatpåverkan

Hur kan vi i tidiga skeden skapa förutsättningar för ett byggande med lägre klimatpåverkan?

Loudden sett söderifrån. En plats där det tidigare fanns oljecisterner och som nu ska förberedas för stadsutveckling

Systematiskt digital uppföljning underlättar för att klara klimatmålen

Norra Djurgårdsstaden är det första stadsutvecklingsprojektet i Sverige som använder BEAst som systemstöd för att samla in miljödata från transporter till och från byggarbetsplatsen.

En grävskopa med Gärdet i bakgrunden.

Norra Djurgårdsstaden återanvänder massor för att minska klimatpåverkan

Det vanliga linjära sättet att arbeta med massor och bergmaterial är att köra det till en deponi. Sedan några år har stadsutvecklingsprojektet gått från linjär till cirkulär resursanvändning.

Besökare på gasverksdagen. Barn leker i parkour i bakgrunden.

Så bevaras kulturmiljön när Gasverket utvecklas

Att omvandla tidigare industriområden till nya stadsdelar kräver både vision och varsamhet. Hur arbetar staden för att bevara de gamla kulturmiljöerna i gasverksområdet?

Klimatreducerande betong testas i pilotprojekt

För att minska klimatpåverkan i betong testas olika betongrecept i Norra Djurgårdsstaden, där delar av cementen byts ut mot slagg.

Ellastbil med text på sidan som lyder "Jag kör på el".

Elektrifiering av byggarbetsplatsen, test av ellastbil

En ellastbil testas i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. I testerna ingår även ett batterilager som kan snabbladda ellastbilen.

HCT-lastbil som är bränslesnål med dubbelt lastkapacitet.

Ny lastbil som bidrar till färre byggtransporter testas i Norra Djurgårdsstaden

Sedan februari kör en ny, bränslesnål HCT-lastbil i Norra Djurgårdsstaden, med dubbelt lastkapacitet, vilket halverar den totala bränsleanvändningen och bidrar till att minska antalet transporter.

Ökad matproduktion i städer

I omställningen till mer resurseffektiva städer krävs ökad förmåga att ta vara på det som finns lokalt.

Planteringarna längs med en gata som tar emot dagvatten från omgivande gator.

Grönytefaktor och dagvattenstrategi: Skyfallshantering med regnet som resurs

Innovativ och hållbar stadsutveckling handlar också om nya sätt att tänka och planera för hur växter, vatten och natur används på smarta sätt i urbana miljöer.

Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden med solpaneler på taket.

Innovativa energilösningar i plusenergihus

Stockholmshem har byggt två plusenergihus med 43 hyresrätter. Husen som är nettoproducenter av energi av har varit finalist i årets Stockholmsbyggnad.

Illustration som visar hur bygglogistiken fungerar från start till slut.

Effektiv bygglogistik ökar säkerheten och halverar antalet transporter

Samordnad och effektiv bygglogistik gör att rätt material finns på plats i rätt tid. Det ger bland annat säkrare arbetsplatser och minskar antalet tunga transporter.

En två meter lång visp rör om lera med cement och oxidationsmedel i Ropsten. Tunnelbanan i bakgrunden.

Ny metod för markrening används i Ropsten

Att rena marken i Norra Djurgårdsstaden är en förutsättning för att kunna bygga och utveckla stadsdelen. I samband med markreningen i Ropsten, där nya Bobergsgatan ska gå, testas en för Sverige ny metod.

Insidan av masslogistikcentret i Frihamnen. En grävmaskin hanterar förorenade och rena schaktmassor för återvinning.

Så fungerar masslogistikcentret

Masslogistkicentret bidrar till minskade transporter genom lokal sortering och rening av massor.

Pop-up återbruk, mobil återbruksstation

Pop-up återbruk som numera är del av Stockholm Vatten och Avfalls ordinarie verksamhet är sprungen ur en medskapandeprocess i Norra Djurgårdsstaden

Flygbild på gröna gårdar och tak i kvarteret Stora Sjöfallet

Gröna gårdar och tak i kvarteret Stora Sjöfallet

Grönytefaktorn i praktiken – en djupdykning i kvarteret Stora Sjöfallet.

Fridlysta vattensalamandrar har flyttats till nybyggd damm

Stora och små vattensalamandrar levde vid oljecisterner på Loudden. När marken där skulle saneras fick de flytta till en nybyggd damm.

Att bo och leva i Norra Djurgårdsstaden, sammanfattning av boendeenkäten 2019

Vad tycker de boende? Nio av tio tycker det är en bra plats att bo på. Fyra av fem hushåll sorterar och återvinner allt sitt avfall, två av tre använder matavfallskvarnen till allt eller nästan allt matavfall.