Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Tillgängligt och nära

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. I planeringen prioriteras gång och cykel, följt av kollektivtrafik. Det ger en ökad trafiksäkerhet, hälsa och jämlikhet samt minskad klimatpåverkan. Under byggproduktion fokuseras på trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Höjdpunkt 2022:

Pråm för bergmassor minimerar lastbilstransporter

Genom ett samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholm fraktas utsprängda bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan sjövägen till och från i Frihamnen. Därmed sparas totalt över 42 000 lastbilstransporter.

Utvalda resultat

 • Boende har 5 minuter till viktig vardagsservice och en park inom 200 meter.
 • Totalt har cirka 8 040 cykelplatser och 1 920 bilplatser för 6 960 boende byggts.
 • Norra Djurgårdsstaden trafikeras bl a av tunnelbana, flera busslinjer och eldriven pendelbåt.

Gå, cykla och åka kollektivtrafik

Tidigt i planeringen av Norra Djurgårdsstaden tillämpades trafikhierarkin som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik. Det bidrar till minskad klimatpåverkan, bättre hälsa och ett mer jämlikt sätt att röra sig i staden. Trafikhierarkins principer blev några år senare en del av Stockholms stads framkomlighetsstrategi.

Kollektivtrafik finns på plats från början och det bidrar till mer hållbara resmönster. Gång- och cykelvägar har hög kvalitet och det finns gott om parkeringsplatser för cyklar både på gatumark och kvartersmark. Bilparkering för boende är placerad i källarplan och besöksparkering är begränsad till gator. Närhet till service och rekreation är en viktig förutsättning för att förenkla vardagslivet och minska behovet av restid. Att på fem minuter kunna gå till förskola, skola och matbutik är en planeringsprincip som staden strävar efter. 

Gaturum för vistelse och stadsliv

Förutsättningar för en bilfri och levande huvudgata har undersökts i en systemstudie för hållbara transporter. Den pekade ut viktiga principer, som att det ska vara nära och enkelt att gå, cykla eller ta kollektivtrafik, samt att bilparkeringar placeras på avstånd. Principerna definieras och vidareutvecklas exempelvis i riktlinjer för allmän platsmark, parkering samt - ett planeringsverktyg för byggaktörer.

För att underlätta för gående ska sammanhängande gångstråk finnas på alla gator. Bra belysning och god utformning bidrar till ökad trygghet. Gatorna och attraktiva stråk längs kajer är utformade för gående. Cykelstråk ska vara separerade från övriga trafikslag så att unga och gamla, vana och ovana cyklister ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Cykelparkering på kvartersmark kompletteras med cykelplatser på allmän platsmark – allt för att underlätta valet att gå eller cykla.

Ett barn går med en hund längs en stenlagd gångväg med grönska på båda sidorna och bebyggelse i bakgrunden.
Inbjudande gångstråk
En illustration som visar trafikhierarkin. En rosa triangel med ikoner som representerar olika transportmedel, inklusive gång/cykel, kollektivtrafik, näringslivets transporter, taxi och bil.
Trafikhierarkin. Kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel prioriteras
En kvinna och ett barn på en cykel går längs en gata med moderna bostäder och grönska på båda sidor.
Längs HusarvikenJansin & Hammarling
En blå buss märkt 'Ropsten' stannar nära en tegelbyggnad på kvällen, med fotgängare och en cyklist som passerar i förgrunden.
Stombusslinje på BobergsgatanEric Cung Dinh
Visionsbild Hjorthagsgaraget med människor som går på trottoaren, en bil som kör in i garaget och grönska i bakgrunden.
Hjorthagsgaraget får 1 300 parkeringsplatser. Visionsbilden visar infart från BobergsgatanAdept & Mandaworks
Två barn och en vuxen går längs med ett grönskande stråk på Jaktgatan.
Multifunktionella gator, parkgatan Jaktgatan

Levande gaturum förutsätter att stillastående fordon flyttas från gatorna. I de första etapperna byggdes parkeringen under husen. I kommande etapper förläggs parkering i gemensamma externa parkeringsgarage där byggaktörerna köper platser. Genom att parkeringen läggs på avstånd blir det närmare till kollektivtrafik än till bilen. Hjorthagsgaraget med 1 300 parkeringsplatser, alla med laddmöjlighet, är under byggnation i ett bergrum som tidigare använts för lagring av bränsle. I Värtahamnen och Loudden utreds möjligheten att omvandla befintliga bergrum för bland annat bilparkering. 

Gator för stadsliv med många funktioner - vistelsegator - planeras i kommande etapper för att skapa höga vistelsevärden och gynna hållbara transporter. De här gatorna får grönska och möblering och är främst avsedda för vistelse, gående och cyklister.

Relaterade länkar och fördjupat material:

Resultatbilaga: Cykel och bilplatser på kvartersmark

Kopplingar till närliggande områden

Den nya Lilla Lidingöbron kopplar ihop Stockholm och Lidingö. Den har gång- och cykelbanor i varje riktning för bättre framkomlighet och säkerhet samt dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan. Bron öppnade 2022 för gång och cykeltrafik och spårtrafiken kommer igång under 2023.  För att bättre koppla ihop Värtahamnen och Gärdet pågår arbetet med att förlänga en tillfällig gång- och cykelbro som till viss del består av återbrukade brodelar från Slussen. Bron blir klar under våren 2023.  Region Stockholm har beslutat att under 2023 förlänga pendelbåtslinje 80, som idag går från Nybroplan till Ropsten, vidare mot Täby. Det är ytterligare ett steg för att bättre knyta samman regionen via vattenvägar och såväl avlasta vägnätet som korta restider. Därmed fortsätter Ropsten att utvecklas som en pendelbåtshubb. Regionen undersöker också möjligheten att återuppta planeringen av utvecklingen av Spårväg City.

En rosa tillfällig gång- och cykelbro i Södra Värtahamnen. Byggt med återbrukade delar från Slussen
Rosa tillfällig gång- och cykelbro av återbrukade delar från Slussen
Cyklister färdas Lilla Lidingöbron vid vattnet med Lidingö i bakgrunden.
Nya Lilla LidingöbroZbigniew Chrusciel
Illustration som visar kopplingar med rosa pilar inom och till Norra Djurgårdsstaden med namngivna områden Gasverket, Ropsten, Hjorthagen, Södra Värtahamnen, Gärdet, Frihamnen, Loudden, Nationalstadsparken.
Viktiga kopplingar inom och till Norra Djurgårdsstaden
En vit och blå eldriven båtpendel med namnet 'Sjövägen' vid kajen, med några resenärer ombord.
Kollektivtrafik till sjöss med eldriven pendelbåt
Personer promenerar på en gång- och cykelbro mot Nationalstadsparken, en cyklist är på väg mot bron. Mycket grönska i bakgrunden.
Gång- och cykelbro till Nationalstadsparken

5-minutersstaden

Norra Djurgårdsstaden inspirerades av Paris 15-minutersstaden och tog fram konceptet 5-minutersstaden. Vardagsservice som livsmedelsbutik, förskola, skola och kollektivtrafik ska finnas inom fem minuters gångavstånd från bostaden – vilket motsvarar cirka 400 meter. Att god service som livsmedelsbutik och kommunikationer finns från start är viktigt. Är det nära till skolan uppmuntras barnen att gå. I och med att Norra Djurgårdsstaden under lång tid kommer att vara ett byggområde läggs stor vikt vid säkra skolvägar.

Barn leker och cyklar längs med Husarviken
Gång- och cykelstråk längs Husarviken
Gående, cyklist och motorcyklist i förgrunden med Storängstorget och byggnader i bakgrunden
Storängstorget
Flygbild på gator, torg och gröna stråk i etapp Norra 2 med Gasverket i bakgrunden
Gator och torg har många olika funktioner som stödjer stadsliv och vardagsrörelseJansin & Hammarling
Gående, cyklister och parkerade bilar längs med Bobergsgatan
Vardagsliv på Bobergsgatan

Alla boende i Norra Djurgårdsstaden har en park eller grönområde inom 200 meter från bostaden för att de ska upplevas som nära och användas ofta av barn och äldre. Området saknar en stadsdelspark, men detta kompenseras delvis med nya broar och gångvägar som gör det lättare att ta sig till Nationalstadsparken. Det är i enlighet med den tidiga planeringen med en struktur med många mindre parker. Ambitionen är att gynna vardagsrörelse och användning av parkerna.

För att lyckats med 5-minutersstaden krävs ett integrerat arbetssätt som kopplar stadsplanering och utformning av det offentliga rummet med tillgången till offentlig och privat service.

Effektiva och hållbara godstransporter

Etableringen av - och är två viktiga byggstenar för att minska mängden tunga transporter i området och på så sätt öka trafiksäkerheten och framkomligheten under byggtiden. Centren har upphandlats genom konkurrenspräglad dialog och flera utvecklings- och innovationsprojekt är kopplade till respektive verksamhet.

Bygglogistikcentret bidrar till att godstransporterna inom Norra Djurgårdsstaden har effektiviserats med upp till 40 %. Av godstransporterna som går via bygglogistikcentret och vidare till arbetsplatsområdena är omlastningseffektiviteten cirka 80 %. Det motsvarar att sex lastbilstransporter till bygglogistikcenter ger en lastbilstransport ut med den egna slingbilen.

Etableringen av masslogistikcentret har minskat behovet av masstransporter till och från Norra Djurgårdsstaden. Tack vare lokal hanteringen av berg- och schaktmassor, samt möjligheten till lokala inköp av fyllnadsmassor, har behovet av externa masstransporter minskat med 70 %. Masslogistikcentret tar även emot stora mängder bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan sjövägen via pråm. På så sätt har ett stort antal transporter igenom Stockholms innerstad kunnat undvikas.

Lastbil som kör massor med kaknästornet i fjärran
Mellanlagring av massor på LouddenLuc Pagès
Inifrån masslogistikcentret i Frihamnen. Maskiner kör schaktmassor.
I masslogistikcentret har cirka 70 000 ton berg- och schaktmassor från Norra Djurgårdsstadens entreprenader hanterats
Ellastbil utanför bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden.
Stockholms stad först bland Sveriges kommuner med en helt eldriven lastbil
Relaterade länkar och fördjupat material:

Interaktiva kartan: 5-minutersstaden

Resultatbilaga: Masslogistik

Hänt under 2022

 • Finplanering av Bobergsgatan vid Gasverket pågår. Finplanering i Gasverket Västra med bland andra flera cykelparkeringar är klar.
 • Beslut från trafikförvaltningen och Region Stockholm om en ny eldriven pendelbåtslinje från Ropsten till Täby, trafikeras från och med 2023.
 • Masslogistikcentret har hanterat 70 000 ton berg- och schaktmassor från Norra Djurgårdsstadens entreprenader. På så sätt har 4 700 transporter igenom Stockholms innerstad kunnat undvikas. Utöver det har över 170 000 ton berg tagits emot sjövägen med pråm från utbyggnaden av tunnelbanan, vilket bidragit till att undvika 11 400 lastbilstransporter genom Stockholm.
 • Ombyggnad av Gasverksvägen pågår med breddning för gång- och cykelbanor. Byggnation av ny gång- och cykelramp pågår i Värtahamnen.
 • Bygglogistikcentret har bidragit med en samlastning på 58 % (mål 75 %), att nivån minskat är en konsekvens av lägre byggtakt. Fyllnadsgraden i direkttransporter är på 52 % (mål 50 %).
 • Erfarenhetsrapport som dokumenterar tio års arbete och lärdomar i fokusgruppen hållbara transporter.
 • Självkörande leveransrobot har testats av PostNord och Hugo Delivery. Mer om testet på Postnords webbplats ›
Leveransroboten Hugo med nyfikna förskolebarn.
Test med självkörande leveransroboten Hugo
Leveransroboten Hugo åker på i ett bostadsområde.
Leveransroboten Hugo

Måluppfyllnad för 2. Tillgängligt och nära

2.1 Lätt att leva utan bil

Norra Djurgårdsstaden trafikeras av tunnelbana, flera busslinjer och pendelbåt. Totalt har 8 060 cykelplatser och 1 920 bilplatser byggts för 6 960 personer. 8 % av bilparkeringarna i gata är avsatt för bilpool. Boendeenkäten från 2019 visar att:

 • 66 % är nöjda med kollektivtrafiken. Det är en förbättring jämfört med 2016 då 42 % svarade att de var nöjda. De över 65 år är generellt mer nöjda med kollektivtrafiken än övriga åldersgrupper. Fler boende är nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor och möjligheten att gå eller cykla till närliggande stadsdelar.
 • Trafiksäkerheten upplevs som god av 55 % av cyklisterna och 59 % av de gående. Att jämföra med 43 % för gående och cyklister 2016.
 • 42 % använder kollektivtrafiken minst fem dagar i veckan under vinterhalvåret, vilket är något fler jämfört med 2016 då det var 39 %. Under vinterhalvåret använder de boende i högre grad kollektivtrafik för att ta sig till eller från området. Motsvarande andel under sommarhalvåret är något mindre, sannolikt för att andelen som går eller cyklar ofta är större då.

2.2 Effektiva näringslivstransporter

Lokalt bygglogistikcenter och masslogistikcenter har etablerats

 • Samlastningen på bygglogistikcentret är 58 % (mål 75 %) och fyllnadsgraden i direkttransporter är 73 % (mål 50 %).
 • Masslogistikcentret och det utvecklingsarbete som gjorts med tätortsnära krossning och masshantering har minskat masstransporterna med 70 %.

2.3 Gatan som vistelseplats

Vistelsegator planeras i kommande etapper.

2.4 Fem minuter till vardagsservice

Vardagsservice som livsmedelsbutik, förskola och busshållplats finns inom 5-minuters gångavstånd.

Alla boende har en park inom 200 meter.

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Målområdet Tillgängligt och nära och Agenda 2030

Målområdet Tillgängligt och nära bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling:

Visionen: För att transportera fler människor och mer gods på ett mer hållbart sätt i en växande stad, behövs en övergång till mer kapacitetsstarka och resurseffektiva transportmedel.

Områdets trafikhierarki prioriterar gång och cykel, följt av kollektivtrafik, vilket ger en minskad klimatpåverkan. Det ger också ökad hälsa och möjligheten att kunna förflytta sig till en lägre kostnad på ett mer jämlikt sätt. Genom att skapa gröna platser som inbjuder till vistelse bidrar det även till ökad biologisk mångfald.