Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-11-22

MACRO - Mat i cirkulära robusta system

För att städer ska vara hållbara och attraktiva behöver samhällets restprodukter användas på ett klokare sätt och att det hushålls med vatten. Tidigare har det varit en självklarhet att använda vatten för att transportera avlopp, men det är i längden ohållbart och resursflödena behöver istället bli cirkulära. Om fokus flyttar från recipientskydd till cirkulär resursanvändning med bibehållet recipientskydd kan antalet delmål som nås av FNs globala mål öka från 22 till 32. (UNEP 2016)

I avloppsvattnet finns resurser i form av spillvärme, organiskt material och växtnäring. Resurser som i viss utsträckning återvinns i konventionella avloppsreningsverk – det vill säga i slutet av röret. Det finns dock utmaningar med det konventionella systemet, framför allt är det växtnäringen och energipotentialen som inte fullt ut tas tillvara.

Källsorterande system möjliggör cirkulär ekonomi och grön tillväxt genom:

  • Återföring av värdefull växtnäring
  • Minskad vattenanvändning
  • Minskad energianvändning
  • Ökad produktion av biogas
  • Minskade utsläpp av växthusgaser

Genom att dela strömmarna och separat ta hand om dessa kan resurserna tas tillvara mer effektivt. Systemet bidrar även till minskade utsläpp. Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system – är ett samverkansprojekt som genomförts i tre faser: uppstart, utredning i samverkan med 17 parter och fördjupningsfas i samarbete med tio parter.

Syfte och mål

Syftet med MACRO var att:

  • Utreda potentialen till ökat resursutnyttjande genom sorterande avloppssystem.
  • Utreda behov och möjligheter i hela systemet med perspektiv från byggaktör till VA-organisation och lantbruk.
  • Ta vara på erfarenhet och kunskap från H+-projektet i Helsingborg.
  • Ta fram kunskapsunderlag och planera för att implementera sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i Visborg i Visby.

Målet är att stimulera till innovation för att sorterande avloppssystem ska utvecklas i tätbebyggda storstäder. För Norra Djurgårdsstaden är målet att införa sorterande avloppssystem i Södra Värtahamnen och Loudden.

Resultat och erfarenheter

I den andra fasen togs en systemhandling fram för Södra Värtahamnen för att visa hur ett system med vacuumteknik skulle kunna utformas. Dessutom studerades juridiska och samhällsekonomiska aspekter kopplat till sorterande avloppssystem i ett stadsutvecklingsområde.

För Stockholms del har vikten av en gemensam vision och kontinuerlig kommunikation visat sig vara en viktig byggsten i att komma till beslut om att införa sorterande avloppssystem. Dialogen mellan VA-huvudman och den del av staden som ansvarar för planering är grundläggande för att skapa förutsättningar för förändringar i stadens infrastruktur.

De juridiska frågeställningarna som följer längs hela kedjan – från planering till slutanvändning är av yttersta vikt för storskaligt genomförande av sorterande avloppssystem. Därtill att organisation och ansvarsfördelning, förbindelsepunkter, juridiskt spelrum, och produktkvalitet är identifierade från planeringsstadiet till slutanvändning i lantbruket. Genom att tydliggöra både kostnader och nyttor kan även andra nyttor än växtnäringsåterföring motivera och vara drivkrafter i omställningen.

I den tredje fasen utgick arbetet från erfarenheterna i H+ i Helsingborg och processerna i Stockholm och Visby. En erfarenhetssammanställning från idrifttagning och 2 års drift av systemet i Helsingborg har legat till grund för systemdesignen i Visby. I Stockholm har stadsutvecklingen fördröjts, vilket skapat utrymme för en bredare utredning som också tar andra tekniska lösningar. Dessutom har en planeringshandbok, designriktlinjer för vacuumteknik i byggnad och gata samt en potentialstudie för näringsåterföring och en fördjupning av den samhällsekonomiska utredningen gjorts.

Sammantaget visar resultaten från MACRO på stora nyttor och en mer hållbar avloppshantering med ett källsorterat avloppssystem, men att det kräver en omställning i tankesättet hos både stadsbyggnads- såväl som VA-organisationen.

Relaterade dokument och vidare läsning:

FoU-webbplats: MACRO, Mat i cirkulära robusta system