Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Höga krav på byggaktörerna

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på byggaktörerna som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Kraven rör bland annat antalet cykel- och bilplatser, grönska och energianvändning.

Genomfört
Under byggnation
Under planering

Hållbarhetsmål på byggnationen

Energiprestanda bostäder

Klarar åtaganden
Klarar BBR-krav
För hög energianvändning

För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus. Energiberäkningar görs för alla skeden och efter att byggnaden varit i drift i två år följs uppmätta värden upp av Stockholms stad.

Norra 2, Brofästet & Gasverket

Stockholms stads krav (specifikberäknad energi):

  • Bostäder 55 kWh/m2 Atemp and year
  • Lokaler 45 kWh/m2 Atemp and year
  • Gasverket har tillägg för luftomströmning

Norra 1 & Västra: frivilliga åtaganden som därför inte granskats av Stockholms stad.

Lokalt producerad solenergi

Klarar åtaganden
Klarar ej åtaganden

Från och med etapp Norra 2 finns krav på samtliga byggaktörer att producera solenergi lokalt. För att klara kravet installeras solanläggningar på taken.

Grönytefaktor (GYF)

Klarar kraven för GYF
För låg GYF

Gårdarnas storlek och form, samt hur mycket av väggar och tak som kan användas för växtlighet har betydelse för hur stor ekoeffektiv yta som kan skapas. Hittills har cirka 26 400 m² gröna tak och 47 300 m² gårdar färdigställts.

Lokalt producerad solenergi

Solceller på taken

Under 2020 har 558 MWh solenergi producerats på taken i Norra Djurgårdsstaden. Från och med etapp Norra 2 finns krav på samtliga byggaktörer att producera solenergi lokalt. För att klara kravet installeras solanläggningar på taken.

Gröna tak

Gröna tak
Takyta som upptas av solceller

Gröna tak bidrar till den biologiska mångfalden, tar om hand dagvatten och sänker koldioxidhalten i luften. I varje kvarter finns krav på att uppfylla en grönytefaktor, vilken uppnås genom att bland annat anlägga gröna tak. Hittills har 26 400 m2 gröna tak anlagts.