Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Grönstruktur

Grönstrukturen i Norra Djurgårdsstadens uppfyller olika funktioner för dagvattenhantering, biologisk mångfald samt rekreativa värden. I planeringen sparas och stärks befintliga miljöer, nya träd planteras och våtmarker anläggs.

Spridningszoner

Nationalstadsparken
Ekologist särskilt betydelsefulla områden
Ekologiska spridningssamband

Grönstrukturen i Norra Djurgårdsstaden är granne med Nationalstadsparken och är del i ett spridningsnätverk för eklevande arter och groddjur.