Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Grönstruktur

Grönstrukturen i Norra Djurgårdsstadens uppfyller olika funktioner för dagvattenhantering, biologisk mångfald samt rekreativa värden. I planeringen sparas och stärks befintliga miljöer, nya träd planteras och våtmarker anläggs.

Gröna tak

Gröna tak

Gröna tak bidrar till att öka den biologiska mångfalden, hantera dagvatten och skapa rekreativa värden. Hittills har 26 400 m2 gröna tak anlagts.