Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Arbetsmiljö

Norra Djurgårdsstaden växer fram med allt fler boende och verksamheter, parallellt med bygg- och anläggningsproduktion. Det finns en nollvision för byggarbetsmiljön och projektet samverkar med alla byggverksamheter förebyggande för att nå en trygg och säker byggarbetsplats. Detta gäller bland annat inför öppnandet av ytor och lokaler samt fokus på gång- och cykeltrafikanter som rör sig i närheten av byggplatsområdet. Risker kartläggs och identifieras i planeringsskedet där stort fokus är på bygglogistik samt bygg- och anläggningsarbeten.

För att ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet genomförs riktade startmöten med alla entreprenörer som ska verka i projektet. All yrkesverksam personal genomgår en webbutbildning för att få access till byggplatsområdet. Projektet har även ett aktivt samarbete med polis och räddningstjänst för att förebygga och säkerställa larm- och insatsarbeten. Ett exempel på detta är att projektet upprättar en egen larmrutin samt insatsplaner som tillställs SOS Alarm i syfte att underlätta för SOS-operatörerna samt optimera insatstiden.

För att underlätta att olika incidenter i form av observationer, tillbud och olyckor rapporteras, används ett digitalt rapporteringsverktyg, se rapporterade arbetsmiljöincidenter och tillbud i tabellen nedan.

Sammanfattning av antal incidenter, tillbud och olyckor
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Tillbud
32
57
38
49
53
19
16
14
Olyckor
11
16
12
18
11
11
I.U
I.U
Olyckor med sjukfrånvaro
3
4
4
6
2
2
1
3
Rapporterade incidenter
478
503
518
771
506
405
57
59

Det finns en hög ambition och öppen attityd från alla entreprenörer att rapportera incidenter. Detta ökar möjligheten att arbeta med förebyggande åtgärder i tidiga skeden. Norra Djurgårdsstaden har från produktionsstart haft få arbetsplatsolyckor med sjukskrivning, jämfört med övriga i branschen. Trots det systematiska och förebyggande arbetet inträffade 2018 en dödsolycka.

Systematiskt miljöarbete

Norra Djurgårdsstaden arbetar systematiskt för att förebygga och minimera antalet miljöincidenter på byggarbetsplatserna. Generellt har miljöincidenter varit avgränsade till utsläpp av bränsle eller hydraulolja. Under året har 9 miljöincidenter, varav sex tillbud, rapporterats.

Senast uppdaterad: 2024-02-13