Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Grönstruktur

Grönstrukturen i Norra Djurgårdsstadens uppfyller olika funktioner för dagvattenhantering, biologisk mångfald samt rekreativa värden. I planeringen sparas och stärks befintliga miljöer, nya träd planteras och våtmarker anläggs.

Träd

Äkta kastanj (Castanea sativa)

Äkta valnöt (Juglans regia)

Al (Alnus)

Ambraträd (Liquidambar styraciflua)

Äpple (Malus)

Ask (Fraxinus)

Björk (Betula)

Bok (Fagus sylvatica)

Ek (Quercus)

Ek (bevaransvärd) (Quercus robur)

Gullregn (Laburnum x watereri)

Gummiträd (Kautschuk)

Hägg (Prunus padus)

Häggmispel (Amelanchier)

Hassel (Corylus colurna)

Katsura (Cercidiphyllum japonicum)

Körsbär (Prunus)

Körsbärskornel (Cornus mas)

Korstörne (Gleditisia triacanthos)

Ligustersyren (Syringa reticulata)

Lind (Tilia)

Lönn (Acer)

Magnolia (Magnolia)

Päron (Pyrus communis)

Robinia (Robinia pseudoacacia)

Rönn (Sorbus)

Sälg (Salix caprea)

Sylhagtorn (Crataegus x persimilis)

Tall (Pinus)

Trumpetträd (Catalpa bignoides)

Tulpanträd (Lirodendron tulipifera)

Variationen på träd bidrar till att öka den biologiska mångfalden och stärka de ekologiska spridningskorridorerna.

På kartan visas nyplanterade träd på allmän platsmark samt bevarade ekar.