Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Grönstruktur

Parker, gröna stråk, gröna tak och bostadsgårdar i Norra Djurgårdsstaden är utformade för att fylla olika funktioner som samverkar på samma yta såsom dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreativa värden.

Träd

Äkta kastanj (Castanea sativa)

Äkta valnöt (Juglans regia)

Al (Alnus)

Ambraträd (Liquidambar styraciflua)

Äpple (Malus)

Ask (Fraxinus)

Björk (Betula)

Bok (Fagus sylvatica)

Ek (Quercus)

Ek (bevaransvärd) (Quercus robur)

Gullregn (Laburnum x watereri)

Gummiträd (Kautschuk)

Hägg (Prunus padus)

Häggmispel (Amelanchier)

Hassel (Corylus colurna)

Katsura (Cercidiphyllum japonicum)

Körsbär (Prunus)

Körsbärskornel (Cornus mas)

Korstörne (Gleditisia triacanthos)

Ligustersyren (Syringa reticulata)

Lind (Tilia)

Lönn (Acer)

Magnolia (Magnolia)

Päron (Pyrus communis)

Robinia (Robinia pseudoacacia)

Rönn (Sorbus)

Sälg (Salix caprea)

Sylhagtorn (Crataegus x persimilis)

Tall (Pinus)

Trumpetträd (Catalpa bignoides)

Tulpanträd (Lirodendron tulipifera)

Variationen på träd bidrar till att öka den biologiska mångfalden och stärka de ekologiska spridningskorridorerna.

På kartan visas nyplanterade träd på allmän platsmark samt bevarade ekar.