Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Höga krav på byggaktörerna

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på byggaktörerna som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Kraven rör bland annat antalet cykel- och bilplatser, grönska och energianvändning.

Optimerade takytor

Gröna tak
Solceller

Baserat på satelitbilder.

Genom att optimera byggnadsdesignen kan takytorna utnyttjas för att bidra till biologisk mångfald, hantera dagvatten, minskar CO2-nivåerna, eller fånga ren energi, vilket spelar en avgörande roll för att uppnå kraven för grönytefaktor (GYF) och lokal energiproduktion.

hitta byggaktör: